Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 28 september 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 28 september 2020, met kenmerk IENW/BSK-2020/168548 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs rijkswegen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij het besluit.

Het besluit is op vrijdag 2 oktober 2020 bekendgemaakt in de Staatscourant.
Tevens is het besluit in de lokale huis-aan-huisbladen gepubliceerd (zie schema hieronder).

Inhoud van het besluit

Op 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden. In dit hoofdstuk is de systematiek van geluidproductieplafonds geïntroduceerd. De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een weg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de weg gelegen referentiepunten. Alle informatie over de hoogte van geluidproductieplafonds is vastgelegd in een openbaar geluidregister.

Er is aanleiding om de geluidproductieplafonds bij rijkswegen te wijzigen omdat de geluidproductieplafonds op diverse locaties onjuist blijken te zijn vastgesteld. Het betreft zowel te hoge als te lage plafonds.

Het gaat om het herstel van de volgende onjuiste gegevens:

 • onjuiste wegdektypes (A4, A29, N59);
 • Onjuiste wegdektypes, verkeersintensiteiten en afschermende objecten (A4);
 • Onjuiste snelheden en ontbrekende wegvakken (A8);
 • Onjuist geregistreerde ligging van afschermende voorzieningen (A7);
 • Onterecht in het geluidregister opgenomen wegvakken (A1, N18, N44);
 • Onterecht in het geluidregister opgenomen hellingcorrectie (A28);
 • Referentiepunten waarvan de hoogte-informatie onjuist is (A7).

Overzicht gewijzigde geluidproductieplafonds op referentiepunten

Inzage

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.

Het besluit, inclusief de vier bijlagen en de akoestische onderzoeken kunt u ook hier downloaden:

Bezwaar 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister