Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 26 juni 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 26 juni 2019, met kenmerk IENW/BSK-2019/132615 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs rijkswegen die zijn opgenomen in bijlage 2 en 4 bij het besluit.

Het besluit is op woensdag 3 juli 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Inhoud van het besluit

Op 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden en is de voor de rijksinfrastructuur de systematiek van geluidproductieplafonds geïntroduceerd. Geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een rijksweg maximaal mag produceren op aan weerszijden van de rijksweg gelegen referentiepunten. Alle informatie over de ligging en hoogte van geluidproductieplafonds is vastgelegd in een openbaar geluidregister.

Er is aanleiding om de geluidproductieplafonds bij rijkswegen te wijzigen om de volgende redenen.

 • Voor één locatie langs de A1 bij Naarden geldt dat na vaststelling van de geluidproductieplafonds is geconstateerd dat circa 300 meter rijksweg ontbreekt in het geluidregister. Ook de referentiepunten langs dit wegvak ontbreken.
 • De geluidproductie op twee rijkswegen is lager dan toen de geluidproductieplafonds werden vastgesteld. Dit betreft de N9 ter hoogte van Julianadorp en de N59 tussen Bruinisse en Zierikzee.
 • Voor één locatie langs de A20 bij Rotterdam geldt dat na vaststelling van de geluidproductieplafonds een geluidscherm is gerealiseerd op basis van een besluit dat, vooruitlopend op het Meerjaren Programma Geluidsanering, nog is genomen onder de Wet geluidhinder. Dit besluit was bij Rijkswaterstaat destijds niet bekend en het is wenselijk de feitelijke situatie alsnog in het register op de te nemen.
 • De geluidproductieplafonds blijken op diverse locaties onjuist te zijn vastgesteld. Het betreft zowel te hoge als te lage plafonds. Het gaat om het herstel van de volgende onjuiste gegevens:
 1. onjuiste wegdektypes (A4, A73, N3, N57);
 2. onjuiste verkeersintensiteiten (A7);
 3. onjuiste snelheden (A73 en N50);
 4. onjuiste afschermende objecten (A2, A4, A7, A8, A10, A12, A16, A20, A28, A32, A50, A73, A76, N11, N31 en N35).

Overzicht gewijzigde geluidproductieplafonds

Inzage (termijn verloopt 14 augustus 2019)

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.

Het besluit, inclusief de vier bijlagen en de akoestische onderzoeken kunt u ook hier downloaden:

Bezwaar (termijn verloopt 14 augustus 2019)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister