Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 20 december 2016

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 20 december 2016, met kenmerk IENM/BSK-2016/311334, met toepassing van artikel 11.27, eerste lid, artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer (verder: Wm) de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het rapport “Akoestisch onderzoek op referentiepunten ten behoeve van Herstel van onjuistheden en Ambtshalve wijziging in het geluidregister rijkswegen” van
5 december 2016 met nummer BE2293-101-100.

Het besluit is op vrijdag 30 december 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Aanleiding
De aanleiding voor dit besluit is drieledig:

1. Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gegevens in het geluidregister naar aanleiding van het “Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015” en diverse recent uitgevoerde akoestisch onderzoeken. Daarbij is geconstateerd dat er onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Het betreft de volgende onjuiste gegevens:
• onjuiste wegdektypes (A1, A2, A4, A17, A35, A58, A73, N36, N65);
• onjuiste verkeersintensiteiten (A58, A59, N33, N57);
• ontbrekende afschermende objecten (A15);
• onjuist geregistreerde ligging van aansluitingen (A6).

2. Voor een aantal locaties geldt dat na inwerkingtreding van hoofdstuk 11 van de Wm op 1 juli 2012 de feitelijke ligging van een aansluiting is aangepast op basis van een besluit van een gemeente of provincie dat nog is genomen onder het oude regime van de Wet geluidhinder. De betreffende trajecten waren destijds echter niet bekend bij Rijkswaterstaat en zijn daardoor niet op 1 juli 2012 in de gewijzigde uitvoering in het geluidregister beland. Het betreft een onjuist geregistreerde ligging van de aansluiting op de A4, N3 en N5.

3. Op grond van artikel 11.45, vierde lid, Wm moest Rijkswaterstaat voor
1 januari 2016 op grond van artikel 7 van het Besluit geluid milieubeheer (verder: Bgm), zeer open asfaltbeton (ZOAB) of een gelijkwaardig wegdek zijn aangelegd op 135 wegvakken die zijn opgenomen in bijlage 3 bij het Bgm. Gebleken is dat op 15 van deze wegvakken geen ZOAB of een gelijkwaardig wegdek kan worden aangelegd, vanwege een zogenoemd “technisch bezwaar” (circa 3 km). Voor 9 wegvakken is in het geluidregister foutief dicht asfaltbeton (DAB) in plaats van ZOAB opgenomen (circa 3 km). Voor 25 wegvakken bestaat voor (een deel van) het wegvak een technisch bezwaar tegen ZOAB, maar is in het geluidregister in strijd met bijlage 3 bij het Bgm DAB opgenomen (circa 7 km).

In het akoestisch onderzoek is geconstateerd dat er voor in totaal 924 referentiepunten onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Dit besluit voorziet in de correctie van de brongegevens en daarop gebaseerde herberekening van de geluidproductieplafonds in de bovenstaande situaties.

Inzage Termijn verstreken
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag.

Alle stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar Termijn verstreken
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 10 februari 2016. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar (motivering).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister