Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 19 augustus 2015

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 19 augustus 2015, met kenmerk IENM/BSK-2015/163786, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wetmilieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 2 van het rapport “Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen” van 29 juli 2015 met nummer M.2014.0990.01.R001.

Het besluit is op dinsdag 8 september 2015 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Aanleiding
Bij het opstellen van het “Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2013” zijn overschrijdingen geconstateerd van de geluidproductieplafonds. In het onderzoek naar de oorzaken hiervan is geconstateerd dat op 18 locaties onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Het betreft de volgende onjuiste gegevens:
• onjuiste wegdektypes (N57, N59, N61 en N915);
• foutief geregistreerde ligging van de weg (A4);
• onjuiste verkeersintensiteiten (A7, A77, N14, N31, N33, N48 en N50);
• foutief ingevoerd akoestisch model (Al);
• omissie verkeersbesluit snelheidsverlaging ter hoogte van Kaagbrug (A44);
• foutieve schermhoogte ter hoogte van Vlaardingen (A4);
• foutieve weg- en scherm hoogte bij Gorinchem (A27);
• foutieve schermhoogte nabij Drachten (N31)
• onjuiste snelheden op de Afsluitdijk (A7).
Dit besluit voorziet in de correctie van de brongegevens en daarop gebaseerde herberekening van de geluidproductieplafonds.

Inzage (termijn is verstreken)
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag.

De stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar (termijn is verstreken)
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 20 oktober 2015. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar (motivering).

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op: http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.