Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 6 september 2017 (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 6 september 2017, met kenmerk IENM/BSK-2017/192828, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten gelegen langs spoortrajecten in heel Nederland, welke zijn opgenomen in bijlage 2 bij het besluit. Het besluit is op vrijdag 15 september 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Inhoud van het besluit
Het besluit bevat drie onderdelen:

1. Op 1 juli 2012 zijn voor het eerst geluidproductieplafonds op referentiepunten langs het hoofdspoor vastgesteld. In een groot aantal gevallen is nu gebleken dat er een grote geluidruimte onder de geluidproductieplafonds is ontstaan. Dit is het gevolg van succesvol bronbeleid, zoals de instroom stiller materieel, en van wijzigingen in de verkeerscirculatie, waardoor de geluidproductie van het spoor sterk is afgenomen. Met het besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds heeft de Staatssecretaris voor een eerste keer tot een generieke plafondverlaging besloten, om deze winst voor het milieu te verankeren.

2. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail de bevindingen die gedaan zijn bij spoorprojecten, bij de naleving van geluidproductieplafonds en bij het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) over mogelijke onjuistheden in het geluidregister voor spoor onderzocht en geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse is geconstateerd dat er onjuiste gegevens in het geluidregister zijn opgenomen, die met het besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds worden hersteld. Het gaat hier om geometrische correcties (zoals het aanpassen van hoogtelijnen en afschermende objecten) en correcties die aan het spoor gerelateerd zijn (zoals een wijziging van de intensiteiten en rijsnelheden).

3. Voor één locatie geldt dat na inwerkingtreding van hoofdstuk 11 van de Wm op 1 juli 2012 de feitelijke ligging van een geluidscherm is aangepast op basis van een besluit van een gemeente dat nog is genomen onder het oude regime van de Wet geluidhinder. Dit was destijds echter niet bekend bij ProRail, waardoor dit scherm niet zonder een besluit kan worden opgenomen in het geluidregister. Er is geen sprake van een fout, omdat het geluidregister de situatie weergeeft zoals die was bij inwerkingtreding van de wet. Het is wel wenselijk om de geluidproductieplafonds aan te passen aan de werkelijke situatie, en dat gebeurt met dit besluit.

De precieze wijzigingen staan nader beschreven in het besluit en in de akoestische onderzoeken, waarop het besluit is gebaseerd.

Inzage Termijn verstreken
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Alle stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Besluit van 6 september 2017, inclusief bijlagen:

Akoestische onderzoeken:

Bezwaar Termijn verstreken
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit paralegals, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 27 oktober 2017. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar (motivering).

Voorlopige voorziening Termijn verstreken
Indien tegen het besluit een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage).

De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Van de verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen het griffierecht dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffie van de Raad van State.

Indien gedurende de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verzocht om een voorlopige voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister