Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Correctiebesluit van 3 mei 2018

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 3 mei 2018, met kenmerk IENM/8SK2018/87583, ingevolge artikel 11.27, eerste lid, artikel 11.28, eerste lid en artikel 11.47 Wet Milieubeheer (verder Wm), de omissie, betreffende het niet opnemen van enkele te wijzigen geluidproductieplafonds (verder: gpp’s) in het besluit van 20 december 2017 met kenmerk IENM/BSK-2017/307101, heeft hersteld.

Het besluit is woensdag 16 mei 2018 bekendgemaakt in de Staatscourant, het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant.

Aanleiding
Met het besluit tot vaststelling en wijziging van geluidproductieplafonds op referentiepunten langs rijkswegen van 20 december 2017, met kenmerk IENM/BSK-2017/307101, zijn de gpp’s gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het bij dat besluit gevoegde rapport ‘Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen’ (rapport d.d. 6 december 2017 met nummer 8F5954-AvdV-R171206-D2.0).

In het besluit van 20 december 2017 zijn enkele te wijzigen gpp’s nabij Schiedam per abuis niet opgenomen. Uit het akoestisch onderzoek, dat hoort bij dat besluit, blijkt dat deze gpp’s wel wijzigen als gevolg van de met dit besluit gewijzigde brongegevens. Deze gpp’s hadden ook moeten worden aangepast.

Met het besluit van 3 mei 2018 wordt deze omissie hersteld. De te wijzigen gpp’s en de situering daarvan zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van dat besluit.

Dit correctiebesluit leidt ertoe dat de te wijzigen gpp’s aan de westzijde van de A4, achter het verwijderde scherm, tot 5,0 dB omhoog gaan. De gecorrigeerde gpp’s liggen in de gemeenten Midden-Delfland en Schiedam en nabij de gemeente Vlaardingen.

Inzage
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Alle stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 27 juni 2018. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister