Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Medewerking van bewoners

Om een gevelisolatieproject tot een goed einde te brengen is medewerking van de bewoners nodig. Op verschillende momenten in het proces is het daarom nodig eigenaren en/of bewoners van een woning om deze medewerking te vragen. De procedure die hierbij moet worden gevolgd staat beschreven in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder.

Instemming woningonderzoek
Allereerst is het nodig eigenaren/bewoners toestemming te vragen een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek te doen. Deze toestemming dient volledig te zijn, wat betekent dat er toestemming is benodigd voor onderzoek in de gehele woning door alle partijen, dus eigenaren én bewoners.

Instemming aanbrengen eigen voorzieningen
Uit het akoestisch en bouwtechnisch onderzoek kan blijken dat aan de woning extra voorzieningen moeten worden getroffen om de woning bijvoorbeeld in overeenstemming te brengen met de geluidweringvoorschriften ingevolge de Woningwet of met technische voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder (artikel 6.6, eerste lid, van het Besluit geluidhinder). In dat geval moeten de eigenaren/bewoners worden verzocht schriftelijk te verklaren dat zij zich verplichten deze extra voorzieningen voor eigen rekening te treffen (art. 6.7, tweede lid, van het Besluit geluidhinder).

Instemming met het maatregelenpakket
Op basis van het akoestisch en bouwtechnisch onderzoek is een maatregelenpakket samengesteld. Na goedkeuring van de maatregelpakketten door BSV wordt hiervan een contract opgesteld en aangeboden aan de eigenaren. Het aanbod moet beschouwd worden als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Zij worden verzocht binnen drie weken na ontvangst van het aanbod de overeenkomst te ondertekenen. De procedure voor toestemming voor het aanbrengen van de maatregelen staat beschreven in artikel 6.9 van het Besluit geluidhinder.

Gevolgen niet-instemming
Als bewoners en/of eigenaren de genoemde instemmingen niet geven en zo dus weigeren deel te nemen aan het woningonderzoek (6.4, lid 3), de extra voorzieningen aan te brengen (6.6, lid 4) of niet instemmen met het maatregelenpakket (6.9, lid 3) worden zij aangemerkt als weigeraar op grond van artikel 114a, eerste lid, van de Wet geluidhinder. Conform artikel 114a, derde lid en artikel 110i, eerste lid, van de Wet geluidhinder wordt van deze weigering een aantekening gemaakt in het Kadaster.
De inschrijving in het Kadaster geschiedt zo spoedig mogelijk na onherroepelijk worden van de besluiten. Dit om onduidelijkheden bij een eventuele tussentijdse verkoop van de betreffende woning te voorkomen.

Download hiernaast de handleiding voor registraties van weigeraars in het Kadaster.


Downloaden

Voor vragen ten aanzien van de registratie in het Kadaster kunt u contact opnemen met de Bewaarderstelefoon:

Tel. 088 – 1832 242