Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Oss

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van 25 april 2023, met kenmerk IenW/BSK-2023/104333, heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘Oss Fase 1’ vast te stellen.

Met het besluit worden tevens, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid en artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer, voor een aantal referentiepunten de geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de maatregelen in het saneringsplan.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 28 september 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Weekblad Regio Oss”. Op het besluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op woensdag 26 april 2023 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hiervoor genoemd huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan ‘Oss Fase 1’ gesteld en aan mij voorgelegd.

Het saneringsplan heeft betrekking op een gedeelte van het spoor in de plaats Berghem. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van een geluidscherm.

Spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7 bij het Saneringsplan

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 10 juni 2023)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 28 april 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 10 juni 2023)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.