Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Randstad-West – Fase 1

Spoor- en Rijkswegen in Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Teylingen

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij met het ontwerpbesluit van 15 november 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/267816, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Randstad-West Fase 1”  vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 16 november 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Randstad-West Fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Teylingen.

Daarnaast heeft het saneringsplan tevens betrekking op een tweetal wegvakken van de N44 in de gemeente Teylingen en een wegvak van de N200 in de gemeente Haarlemmermeer. Deze wegvakken liggen in de nabijheid van de te saneren spoorgedeelten, zodat in het kader van het saneringsplan is beoordeeld of eventuele maatregelen in samenhang kunnen worden getroffen. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende gedeelten van de spoorwegen en rijkswegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde. Voor spoorwegen is de streefwaarde 65 dB en betreffen de maatregelen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor rijkswegen is de streefwaarde 60 dB. De maatregelen betreffen het aanbrengen van tweelaags ZOAB en het plaatsen van een geluidscherm

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7a behorende bij het Saneringsplan (spoor)

Bijlage 7b behorende bij het Saneringsplan weg (Teylingen)

Bijlage 7c behorende bij het Saneringsplan weg (Haarlemmermeer)

Bijlage 8 Indicatie ruimtebeslag

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 28 december 2022)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
17 november 2022 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn loopt tot en met 28 december 2022)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.