Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Randstad-West – Fase 1

Spoorwegen in Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Teylingen
Rijkswegen N200 in Haarlemmermeer en N44 in Teylingen

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 23 april 2024 (kenmerk IenW/BSK-2024/124614) met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘Randstad-West Fase 1’ heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen. Het saneringsplan is opgesteld en ingediend door ProRail.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 16 november 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Op woensdag 24 april 2024 is het definitieve besluit gepubliceerd in de in de Staatscourant en in diezelfde week eveneens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten, te weten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Teylingen.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Randstad-West Fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Teylingen.

Daarnaast heeft het saneringsplan tevens betrekking op een tweetal wegvakken van de N44 in de gemeente Teylingen en een wegvak van de N200 in de gemeente Haarlemmermeer. Deze wegvakken liggen in de nabijheid van de te saneren spoorgedeelten, zodat in het kader van het saneringsplan is beoordeeld of eventuele maatregelen in samenhang kunnen worden getroffen. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende gedeelten van de spoorwegen en rijkswegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde. Voor spoorwegen is de streefwaarde 65 dB en betreffen de maatregelen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor rijkswegen is de streefwaarde 60 dB. De maatregelen betreffen het aanbrengen van tweelaags ZOAB.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7a behorende bij het Saneringsplan (spoor)

Bijlage 7b behorende bij het Saneringsplan weg (Teylingen)

Bijlage 7c behorende bij het Saneringsplan weg (Haarlemmermeer)

Bijlage 8 Indicatie ruimtebeslag

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 6 juni 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 25 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn loopt tot en met 6 juni 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.