Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Breda en Moerdijk

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van 3 april 2024, met kenmerk IenW/BSK-2024/102616, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het saneringsplan ‘Breda en Moerdijk’ heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geluidproductieplafonds gewijzigd, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 december 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Moerdijkse Bode” en “Breda Vandaag” gepubliceerd. In deze periode zijn er door 10 belanghebbenden zienswijzen ingebracht. Enkele zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 3 april 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in de hiervoor genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Breda en Moerdijk” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op twee gedeelten van het spoor in de gemeente Breda en op een gedeelte van het spoor in de gemeente Moerdijk. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen.

Spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Breda
Moerdijk

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag ProRail en bijlagen

Bijlage 7 bij het Saneringsplan

Bijlage 8 bij het Saneringsplan

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 17 mei 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 4 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 17 mei 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.