Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Deurne (24 december 2019)

De minister voor Wonen en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van
24 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/258820, een saneringsplan zonder maatregelen heeft vastgesteld. Het besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het saneringsplan heeft betrekking op een aantal spoorgedeelten in Deurne. Langs deze spoorgedeelten zijn geen saneringsobjecten gelegen, zodat het saneringsplan geen maatregelen bevat.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag
1 november 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Weekblad voor Deurne” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het besluit.
Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 22 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en op donderdag 23 januari 2020 in het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, gehouden om de geluidsanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet ProRail voor alle spoorgedeelten waarvoor op grond van artikel 11.45, eerste lid, van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds zijn vastgesteld, de Minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Het saneringsplan wordt op grond van artikel 11.60, eerste lid, vastgesteld door de Minister.

Bij brief van 23 juli 2018 heeft ProRail de minister verzocht een saneringsplan vast te stellen voor spoorgedeelten in Deurne waaraan geen saneringsobjecten gelegen zijn. Alle andere spoorgedeelten in Deurne zijn al eerder opgenomen in een eerder saneringsplan of saneringsprogramma. Omdat langs de spoorgedeelten die zijn opgenomen in het saneringsplan geen saneringsobjecten liggen, bevat het saneringsplan geen maatregelen.

Gebied waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden.

Besluit d.d. 24 december 2019

Brief ProRail d.d. 23 juli 2018, inclusief bijlagen

Ontwerpbesluit d.d. 25 oktober 2018:

Terinzagelegging (termijn 5 maart 2020 verlopen)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant voor zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Beroep (termijn 5 maart 2020 verlopen)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.