Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Roosendaal en Halderberge

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 26 oktober 2021, met kenmerk
IenW/BSK-2021/275606, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Roosendaal en Halderberge” vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 27 oktober 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Roosendaalse Bode” en “Halderbergse Bode” gepubliceerd. Er zijn tegen dit ontwerpbesluit 15 zienswijzen ingediend.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Roosendaal en Halderberge” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op een gedeelten van het spoor in de gemeente Roosendaal en op twee gedeelten van het spoor in de gemeente Halderberge.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen.

De geluidschermen in het saneringsplan ‘Roosendaal Halderberge’ worden zoveel mogelijk geplaatst op grond van ProRail. Er zijn echter ook locaties waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende woningen vlak langs het spoor staan of omdat er ruimte nodig is om de geluidschermen te kunnen onderhouden. ProRail zal, nadat het saneringsplan onherroepelijk is, contact opnemen met de eigenaren van de betrokken percelen om de benodigd gronden te verwerven, dan wel om andere afspraken te maken.

In het saneringsplan zijn in hoofdstuk 9 de locaties vermeld waar de afschermende maatregelen op grond van derden moeten worden geplaatst. De locaties zijn tevens opgenomen op de kaarten in bijlage 8 bij het saneringsplan.

Spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag ProRail en bijlagen

Bijlage 7 bij het Saneringsplan

Bijlage 8 bij het Saneringsplan

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 9 december 2021)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
28 oktober 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 9 december 2021)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.