Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Regio Noord-Oost

Saneringsplan zonder maatregelen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 13 april 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/86652, heeft besloten om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer een saneringsplan vast te stellen ten behoeve van de regio Noord-Oost. In dit saneringsplan worden de spoortrajecten geïdentificeerd waarlangs geen saneringsobjecten zijn gelegen en waar ook geen saneringsmaatregelen worden getroffen, zoals raildempers en geluidschermen.

Op 4 juli 2016 is een ontwerpbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant en enkele landelijke dagbladen. Aansluitend heeft het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage gelegen op diverse locaties en digitaal op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Er zijn over het ontwerpbesluit 4 zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit en met name de onderliggende stukken. De inhoud van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit worden omschreven in de zienswijzennota die bij het besluit is gevoegd.

Op 3 mei 2017 is een bekendmaking van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen de Telegraaf, het AD en de Volkskrant.

Aanleiding en samenvatting saneringsplannen zonder maatregelen
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, gehouden om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. Voor alle spoorwegen waarvoor op grond van artikel 11.45, eerste lid, van de Wet milieubeheer op 1 juli 2012 geluidproductieplafonds zijn vastgesteld en saneringsobjecten zijn gelegen, moeten saneringsplannen worden opgesteld. Uit de bij de saneringsplannen behorende akoestische onderzoeken zal blijken of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn om het geluid te verminderen.

Uit deze onderzoeken zijn ook trajectdelen naar voren gekomen waarlangs geen saneringsobjecten zijn gelegen en waar dus geen saneringsmaatregelen worden voorgesteld. Dit zijn de spoordelen waarover de saneringsplannen zonder maatregelen gaan. Zo wordt voor deze (delen van) spoorwegen voldaan aan de wettelijke verplichting een saneringsplan op te stellen, maar geluidmaatregelen zijn in deze situaties niet aan de orde.

Voor de trajecten die niet in een saneringsplan zonder maatregelen zijn opgenomen, maar wel voor sanering in aanmerking komen, wordt door ProRail op een later tijdstip een gedetailleerd saneringsplan met een maatregelpakket uitgewerkt en bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ingediend. 31 december 2020 geldt als uiterste datum voor indiening van deze saneringsplannen.

Weergave gebied regio Noord-Oost

Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland

 

Terinzagelegging Termijn verstreken
De beschikking met bijbehorende saneringsplan ligt vanaf 4 mei 2017 tot en met 14 juni 2017 ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d te Woerden (alleen op afspraak). Tevens kunt u de stukken inzien op de volgende locaties:

  • Provinciehuis Friesland, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
  • Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen;
  • Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 te Assen;
  • Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem;
  • ProRail kantoor “Schellepoort”, Lubeckplein 20 te Zwolle.

Bij het saneringsplan behoort ook een akoestisch onderzoek, wat tevens op bovengenoemde locaties (exclusief bijlagen) ter inzage gelegd zal worden.

Stukken
Tot het besluit behoort een opsomming van spoordelen waarop het saneringsplan betrekking heeft en een zienswijzenota. Het besluit, het saneringsplan en het bijbehorende akoestisch onderzoek (inclusief alle bijlagen) kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 13 april 2017 (inclusief bijlagen):

Saneringsplan zonder maatregelen regio Noord-Oost d.d. 7 januari 2016:

(herzien) Akoestisch onderzoek d.d. 23 januari 2017, inclusief bijlagen:

Ontwerpbesluit d.d. 28 juni 2016 (inclusief bijlagen):

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

 

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.