Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Geldermalsen

Saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft bekend gemaakt dat zij met het besluit van 12 augustus 2019, met kenmerk IenM/BSK 2019/170763, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “MJPG-Geldermalsen” heeft vastgesteld.

Met het besluit worden tevens geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Op donderdag 11 april 2019 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Nieuwsblad Geldermalsen” gepubliceerd en zijn de stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.
Een kennisgeving van het definitieve besluit is op donderdag 15 augustus 2019 in de Staatscourant gepubliceerd en in het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “MJPG-Geldermalsen” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op de sporen op het grondgebied van de voormalige gemeente Geldermalsen, met uitzondering van de Betuweroute.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen. Bij het plaatsen van de geluidschermen is rekening gehouden met stedenbouwkundige bezwaren van de voormalig gemeente Geldermalsen.

Spoorlijnen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Geldermalsen waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Tot het besluit behoort een overzicht van de maatregelen, een woninglijst, een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u hier ook downloaden.

Definitief besluit d.d. 12 augustus 2019

Brief ProRail d.d. 17 februari 2019 en bijlagen

Ontwerpbesluit d.d. 9 april 2019

Terinzagelegging (Termijn per 27 september 2019 versteken)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant voor zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Rechtsmiddelen (Termijn per 27 september 2019 verstreken)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  1. naam en adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  4. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  5. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.