Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Horst aan de Maas – Fase 1

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met het besluit van 19 november 2020, met kenmerk IenM/BSK 2020/223362 met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Horst aan de Maas – MJPG fase 1” heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Het besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 9 juli 2020 in de Staatscourant het huis-aan-huisblad “Hallo Horst aan de Maas” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn 4 zienswijzen ingediend.
Een kennisgeving van het definitieve besluit is op donderdag
26 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en in het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Horst aan de Maas MJPG fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op een tweetal spoorgedeelten in de gemeente Horst aan de Maas; in de plaatsen America en ter hoogte van het station Horst-Sevenum.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen.

Spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken (termijn is 8 januari 2021 verlopen)
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 19 november 2020

Aanvraag ProRail d.d. 3 juni 2020 en bijlagen

Ontwerpbesluit d.d. 2 juli 2020

Terinzagelegging (termijn is 8 januari 2021 verlopen)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 27 november 2020 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroep

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.