Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Eindhoven, Hofstraat

Saneringsplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 14 december 2017, met kenmerk IenM/BSK-2017/307488 en met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het saneringsplan “Eindhoven Hofstraat” heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Op woensdag 11 oktober 2017 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Groot Eindhoven” en zijn de stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Er zijn binnen de daarvoor bestemde termijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 27 december 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en op 3 januari in het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Gemeente Eindhoven, omgeving Hofstraat” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregel betreft in dit geval het toepassen van raildempers. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregel verlaagd met maximaal 2,8 dB.

Bijzonderheid bij dit saneringsplan is dat bij de uitvoering van de eventuele geluidwerende maatregelen aan de gevel gelijktijdig gekeken wordt naar de mogelijkheden om thermische isolatie (ten behoeve van energiebesparing) vorm te geven. Dit kan leiden tot een vrijblijvend aanbod aan de woningeigenaar om op kosten van de woningeigenaar aanvullende maatregelen ten behoeve van thermische isolatie te treffen. Dit aanbod staat los van het (wettelijk verplichte) aanbod om op kosten van de beheerder geluidwerende maatregelen te treffen. Dit is per brief van 28 november 2016 toegezegd aan de Tweede Kamer.

Indicatieve weergave ligging gewijzigde referentiepunten
Overzichtskaart omgeving Hofstraat, Eindhoven

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een opsomming van de maatregelen, een lijst met woningen die voor een onderzoek naar gevelmaatregelen in aanmerking komen en een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief alle bijlagen en bijbehorende stukken kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 14 december 2017(inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 3 oktober 2017 (inclusief bijlagen):

Verzoek vaststellen saneringsplan ProRail d.d. 21 september 2017

Saneringsplan ProRail d.d. 31 juli 2017:

De gemeente Eindhoven heeft een stedenbouwkundige visie opgesteld, die is meegenomen in het Saneringsplan. Deze is hier terug in te zien: link

Beroep Termijn verstreken
Belanghebbenden kunnen vanaf 27 december 2017 (de dag van publicatie bekendmaking in de Staatscourant) tot en met 7 februari 2018 beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.