Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Deurne (12 februari 2016)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 12 februari 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/33354, besloten heeft om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Deurne vast te stellen. Met het besluit zijn tevens met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds verlaagd op 4 referentiepunten, gelegen langs het spoortraject 790, km 26.873 – km 26.943 en km 28.811 – km 28.971, te Deurne.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking zijn genomen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen geluidsschermen ter hoogte van de woonwagenstandplaats aan de Clarinetweg en de appartementen aan de Wilhelminahof en Derpsestraat. Tevens worden de geluidproductieplafonds met het effect van deze geluidsschermen verlaagd met maximaal 9,8 dB.

Over het ontwerpbesluit zijn gedurende de inzagetermijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is op 18 februari 2016 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Weekblad voor Deurne bekendgemaakt.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een spoorweg voor 31 december 2020 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen ten behoeve van de infrastructuur in zijn beheer.

Het saneringsplan betreft een tweetal locaties in de gemeente Deurne die worden uitgevoerd in het kader van “Werk met Werk” maken. Reden hiervoor is de saneringsoperatie die de gemeente Deurne momenteel uitvoert onder het de oude Wet geluidhinder, op grond van het overgangsrecht bij hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Tijdens de uitwerking hiervan bleek dat een tweetal locaties niet in aanmerking kwam voor sanering onder het oude recht, maar wel voor sanering onder het nieuwe recht, opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Met het oog op een efficiënte aanpak is besloten beide projecten in samenhang voor te bereiden en uit te voeren. Hierdoor wordt de overlast naar de omgeving beperkt en wordt uniforme vormgeving van de schermen mogelijk.

Weergave ligging referentiepunten
Ligging

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450). Tot het besluit behoort een opsomming van de maatregelen en een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Stukken
Tot het besluit behoort een opsomming van de maatregelen en een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, het saneringsplan en het onderliggende akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 12 februari 2016 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 16 december 2015 (inclusief bijlagen):

Saneringsplan ProRail d.d. 5 november 2015:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.