Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Horst aan de Maas – Fase 1 – Herzien

Besluit vaststelling herzien saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van 7 juni 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/120873, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het gewijzigde saneringsplan “Horst aan de Maas Fase 1” heeft vastgesteld, voor zover dit plan gewijzigd is ten opzichte van een eerder saneringsplan.

Het besluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag
10 februari 2022 in de Staatscourant het huis-aan-huisblad “Hallo Horst aan de Maas” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit is door één belanghebbende een zienswijze ingebracht. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op donderdag 9 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het gewijzigde saneringsplan “Horst aan de Maas fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. De wijziging heeft betrekking op een spoorgedeelte in America, gemeente Horst aan de Maas.

Met mijn besluit van 19 november 2020 (kenmerk IenW/BSK-2020/223362) heb ik het saneringsplan Horst aan de Maas van 3 juni 2020 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. Naar aanleiding van dit beroep is overleg gevoerd met de gemeente Horst aan de Maas en andere belanghebbenden over aanpassingen van het saneringsplan. Uitkomst van het overleg is dat de maatregelen in het saneringsplan voor het spoortraject in America zijn gewijzigd.

Spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 23 juli 2022)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag
10 juni 2022 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 23 juli 2022)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.