Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

West Betuwe

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 3 december 2020, met kenmerk
IenW/BSK-2020/237622, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “MJPG West Betuwe” vast te stellen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 9 december 2020 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Zakengids Combinatie” gepubliceerd.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “MJPG West Betuwe” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op een gedeelte van het spoor in de gemeente West Betuwe. Het betreft het gedeelte dat niet is opgenomen in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Langs dit gedeelte van het spoor zijn geen saneringsobjecten aanwezig zodat het saneringsplan geen maatregelen bevat.

Dit besluit heeft betrekking op het spoorgedeelte zoals weergegeven op de volgende kaart (zwarte en blauwe lijn op grondgebied West Betuwe)

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Ontwerpbesluit d.d. 3 december 2020

Aanvraag ProRail d.d. 23 juli 2020 en bijlagen

Terinzagelegging (termijn is 20 januari 2021 verlopen)

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
10 december 2020 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is 20 januari 2021 verlopen)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.