Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Saneringsplan Fase 2, nr. 04

Almelo, Borne, Deventer, Enschede, Hengelo, Lochem,
Oldenzaal, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Wierden en Zutphen

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 14 november 2023, met kenmerk IenW/BSK-2023/326146, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het Saneringsplan F2-04 vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn 17 zienswijzen ingediend.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het Saneringsplan F2-04 opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Almelo, Borne, Deventer, Enschede, Hengelo, Lochem, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Wierden en Zutphen.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van 417 saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. Alle saneringsobjecten betreffen woningen. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor 69 woningen waar de geluidsbelasting niet kan worden teruggebracht tot de streefwaarde van 65 dB onderzoekt ProRail de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woning.

Onderzoeksgebied spoorgedeelten waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7 bij het Saneringsplan

Bijlage 8 bij het Saneringsplan

Een deel van de afschermende maatregelen in de gemeenten Deventer, Lochem, Oldenzaal en Olst-Wijhe moet worden geplaatst op (de grens van) gronden die in eigendom zijn van derden. ProRail zal contact opnemen met de eigenaren teneinde deze gronden te verwerven, dan wel om andere afspraken te maken. De betreffende gronden zijn vermeld in hoofdstuk 9 van het saneringsplan en weergegeven op de kaarten in bijlage 8 bij het saneringsplan.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 28 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
16 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 28 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.