Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Diverse gemeenten

Besluit vaststelling saneringsplan zonder saneringsobjecten

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van 6 december 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/287850, heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het “Saneringsplan zonder saneringsobjecten, diverse gemeenten” vast te stellen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 29 oktober 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betreffende gemeenten. Op dit ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingebracht. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 7 december 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het “Saneringsplan zonder saneringsobjecten, diverse gemeenten” aan mij voorgelegd.

Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van spoorwegen waarlangs zich geen saneringsobjecten bevinden. Het saneringsplan bevat daarom ook geen maatregelen.

De spoorgedeelten bevinden zich in de gemeenten Aalten, Alphen aan den Rijn, Borsele, Brummen, Capelle aan den IJssel, Cuijk, De Ronde Venen, Den Helder, Diemen, Doetinchem, Elburg, Goes, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hellendoorn, Leidschendam-Voorburg, Middelburg, Montferland, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Raalte, Súdwest-Fryslân, Venray en Vlissingen.

Onderzoeksgebied waarop dit saneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag ProRail en bijlagen

Bijlage 2 bij het Saneringsplan

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 20 januari 2023)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 8 december 2022 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechsmiddelen (termijn is verlopen op 20 januari 2023)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.