Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Randstad-Zuid – Fase 1

Spoorgedeelten in Gouda, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas
Gedeelte van de A12 in Den Haag en Zoetermeer grenzend aan
Pijnacker-Nootdorp

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van 23 april 2024 (kenmerk IenW/BSK-2024/124619) met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Randstad-Zuid Fase 1” heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen. Het saneringsplan is opgesteld en ingediend door ProRail.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op dit ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend.

Op woensdag 24 april 2024 is het definitieve besluit gepubliceerd in de in de Staatscourant en in diezelfde week eveneens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten te weten, Den Haag, Gouda, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Zuidplas.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Randstad-Zuid Fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Gouda, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Langs deze gedeelten van het spoor bevinden zich clusters van saneringsobjecten (woningen) waarvan tenminste één woning een hogere geluidsbelasting dan 75 dB heeft bij volledige benutting van het geluidproductieplafond.

Het saneringsplan betreft tevens een wegvak van de rijksweg A12 gelegen in de gemeenten Den Haag en Zoetermeer, grenzend aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit wegvak van de A12 ligt in de nabijheid van de te saneren spoorgedeelten, zodat in het kader van het saneringsplan is beoordeeld of eventuele maatregelen in samenhang kunnen worden getroffen.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende gedeelten van de spoorwegen en rijkswegen op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde. Voor spoorwegen is de streefwaarde 65 dB en betreffen de maatregelen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor rijkswegen is de streefwaarde 60 dB. De in het saneringsplan opgenomen maatregel betreft het plaatsen van een geluidscherm.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7a behorende bij het Saneringsplan (spoor)

Bijlage 7b behorende bij het Saneringsplan (weg)

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 6 juni 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 25 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn loopt tot en met 6 juni 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.