Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Randstad-Zuid – Fase 1

Spoorgedeelten in Gouda, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas
Gedeelte van de A12 in Den Haag en Zoetermeer grenzend aan
Pijnacker-Nootdorp

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 12 september 2023, met kenmerk IenW/BSK-2023/253192, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Randstad-Zuid Fase 1” vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op dit ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Randstad-Zuid Fase 1” opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Gouda, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Langs deze gedeelten van het spoor bevinden zich clusters van saneringsobjecten (woningen) waarvan tenminste één woning een hogere geluidsbelasting dan 75 dB heeft bij volledige benutting van het geluidproductieplafond.

Het saneringsplan betreft tevens een wegvak van de rijksweg A12 gelegen in de gemeenten Den Haag en Zoetermeer, grenzend aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit wegvak van de A12 ligt in de nabijheid van de te saneren spoorgedeelten, zodat in het kader van het saneringsplan is beoordeeld of eventuele maatregelen in samenhang kunnen worden getroffen.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende gedeelten van de spoorwegen en rijkswegen op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde. Voor spoorwegen is de streefwaarde 65 dB en betreffen de maatregelen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor rijkswegen is de streefwaarde 60 dB. De in het saneringsplan opgenomen maatregel betreft het plaatsen van een geluidscherm.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7a behorende bij het Saneringsplan (spoor)

Bijlage 7b behorende bij het Saneringsplan (weg)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 26 oktober 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
14 september 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 26 oktober 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.