Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tilburg – Fase 2

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 3 oktober 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/264844, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer, het saneringsplan ‘Tilburg Fase 2’ , vast te stellen.

Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 6 oktober 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en op zaterdag 7 oktober in het huis-aan-huisblad “Stadsnieuws Tilburg”. Op het ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingebracht.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail de saneringsplannen ‘Tilburg Fase 1’ en ‘Tilburg Fase 2‘ opgesteld en aan mij voorgelegd. Beide saneringsplannen hebben betrekking op gedeelten van het spoor ten oosten van het station Tilburg Centraal.

De saneringsplannen bevatten maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Met de maatregelen wordt op 459 woningen langs de in de saneringsplannen opgenomen spoorgedeelten de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond verlaagd.

De spoorgedeelten Tilburg Fase 2 zijn in geel weergegeven op onderstaande kaart (de oranje gekleurde spoorgedeelten maken deel uit van het saneringsplan ‘Tilburg Fase 1’).

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 7 behorende bij het Saneringsplan

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 18 november 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
9 oktober 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn loopt tot en met 17 november 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.