Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N44 Wassenaar

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit
tot vaststelling van het saneringsplan
West-Nederland Zuid fase 2

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 10 april 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/114399, het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘Wijzigingsplan N44 Wassenaar’ vast te stellen. Het plan strekt tot wijziging van het saneringsplan ‘West-Nederland Zuid Fase 2’ dat ik met mijn besluit van 20 september 2021 heb vastgesteld.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 12 april 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Wassenaarse Krant”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Na vaststelling saneringsplan West-Nederland Zuid Fase 2 is duidelijk geworden dat een deel van het ter hoogte van de Raaphorstlaan in Wassenaar geplande geluidscherm vanwege de aldaar aanwezige fietstunnel niet kan worden geplaatst. Het geluidscherm moet ter hoogte van de fietstunnel met 38 meter worden ingekort.

Deze noodzakelijke wijziging leidt ertoe dat bij 44 woningen de geluidsbelasting toeneemt ten opzichte van de geluidsbelasting in het oorspronkelijke saneringsplan. Bij twee van deze woningen is sprake van een overschrijding van de streefwaarde, waar dat in het oorspronkelijke plan bij één woning het geval was.

Het wijzigingsplan is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Wijzigingsplan (Bijlage 5) en akoestisch onderzoek (Bijlage G) N44 Wassenaar

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 25 mei 2024)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 15 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Zienswijze (termijn is verlopen op 25 mei 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.