Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A58, A16, A27 (Sint Annabosch-Galder)

Ontwerpbesluit
tot vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 6 juni 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/152368, het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan
‘A58, A16, A27’ vast te stellen. Het plan heeft betrekking op wegvakken van genoemde wegen, gelegen in of grenzend aan de gemeenten Alphen-Chaam, Breda en Zundert.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 8 juni 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen “Breda Vandaag” en de “Zundertse Bode”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Aanleiding

Voor het traject A58 Sint Annabosch-Galder is in het najaar 2015 een voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2×3 rijstroken en aanpassing van de knooppunten Sint Annabosch en Galder. Rijkswaterstaat heeft gewerkt aan een Ontwerp Tracébesluit voor de uitwerking van deze voorkeursbeslissing. Daarbij zou de sanering van de wegvakken waarvoor nog een saneringsplan moest worden opgesteld, gekoppeld aan het Tracébesluit worden meegenomen.

De afronding van het Ontwerp Tracébesluit is echter in 2020 gepauzeerd vanwege de stikstofproblematiek. Daarmee is het tijdpad van de besluitvorming rondom de verbreding van de A58 op dit moment onzeker. Tegelijk eindigt de wettelijke termijn voor het indienen van een saneringsplan op 31 december 2023. Om die redenen is besloten de geluidsanering van de wegvakken af te handelen met een afzonderlijk saneringsplan. Met onderhavig besluit wordt dit afzonderlijke saneringsplan (in ontwerp) vastgesteld.

Het saneringsplan is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Langs de betrokken wegvakken bevinden zich 5 saneringsobjecten, alle woningen. Het treffen van geluidbeperkende maatregelen om bij deze woningen de geluidsbelasting te verlagen is niet doelmatig gebleken. Het saneringsplan bevat daarom geen maatregelen. Omdat de geluidsbelasting bij de 5 woningen hoger blijft dan de streefwaarde van 60 dB, komen de woningen in aanmerking voor een onderzoek naar de geluidwering van de woning. Als uit dit onderzoek blijkt dat de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden, zal Rijkswaterstaat aan de eigenaar van de woning een aanbod doen om geluidwerende maatregelen te treffen.

Wegvakken waarop het ontwerpsaneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Saneringsplan A58, A16, A27 (Sint Annabosch-Galder)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 20 juli 2023)

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag
9 juni 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Zienswijze (termijn is verlopen op 20 juli 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.