Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A58, A16, A27 (Sint Annabosch-Galder)

Besluit tot vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 21 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/347648, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘A58, A16, A27’ heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op wegvakken van genoemde wegen, gelegen in of grenzend aan de gemeenten Alphen-Chaam, Breda en Zundert.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 8 juni 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen “Zundertse Bode” en “Breda Vandaag”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.
Op woensdag 22 november 2023 is een kennisgeving van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in diezelfde week in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding

Voor het traject A58 Sint Annabosch-Galder is in het najaar 2015 een voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2×3 rijstroken en voor een aanpassing van de knooppunten Sint Annabosch en Galder. Rijkswaterstaat heeft gewerkt aan een Ontwerp TracĂ©besluit voor de uitwerking van deze voorkeursbeslissing. Daarbij zou de sanering van de wegvakken waarvoor nog een saneringsplan moest worden opgesteld, gekoppeld aan het TracĂ©besluit worden meegenomen.

De afronding van het Ontwerp Tracébesluit is echter in 2020 gepauzeerd vanwege de stikstofproblematiek. Daarmee is het tijdpad van de besluitvorming rondom de verbreding van de A58 op dit moment onzeker. Tegelijk eindigt de wettelijke termijn voor het indienen van een saneringsplan op 31 december 2023. Om die redenen is besloten de geluidsanering van de wegvakken af te handelen met een afzonderlijk saneringsplan. Met onderhavig besluit wordt dit afzonderlijke saneringsplan vastgesteld.

Het saneringsplan is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Langs de betrokken wegvakken bevinden zich 5 saneringsobjecten, alle woningen. Het treffen van geluidbeperkende maatregelen om bij deze woningen de geluidsbelasting te verlagen is niet doelmatig gebleken. Het saneringsplan bevat daarom geen maatregelen. Omdat de geluidsbelasting bij de 5 woningen hoger blijft dan de streefwaarde van 60 dB, komen de woningen in aanmerking voor een onderzoek naar de geluidwering van de woning. Als uit dit onderzoek blijkt dat de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden, zal Rijkswaterstaat aan de eigenaar van de woning een aanbod doen om geluidwerende maatregelen te treffen.

De wegvakken van de A58, A16 en A17 waar dit saneringsplan betrekking op heeft, zijn weergegeven op onderstaande kaart (de met rood aangeduide weggedeelten).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Saneringsplan A58, A16, A27 (Sint Annabosch-Galder)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 5 januari 2024)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
23 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 5 januari 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.