Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Oost-Nederland 3

Besluit vaststelling saneringsplan

en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A1, A12, A15, A18, A28, A30, A35, A50, N18, N35, N36 en N48

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 8 februari 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/22739, om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Oost‑Nederland 3 heeft vastgesteld.

Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A1, A12, A15, A18, A28, A30, A35, A50, N18, N35, N36 en N48 in de provincies Gelderland en Overijssel. De wegvakken liggen in de gemeenten Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Doetinchem, Ede, Hardenberg, Harderwijk, Hengelo(O), Hof van Twente, Neder-Betuwe, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Raalte, Twenterand en Zwolle.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB. Daarom worden met het besluit, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, tevens een aantal geluidproductieplafonds verlaagd op referentiepunten langs de A1, A12, A15, A18, A28, A30, A35, A50, N18, N35 en de N36. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 11 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Tijdens deze periode zijn door diverse personen, organisaties en de gemeente Oldebroek 12 verschillende zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht. De op het ontwerpbesluit ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op donderdag 10 februari 2022 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde wegvakken. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Wegvakken waarop dit besluit betrekking heeft (de met rood aangeduide weggedeelten)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 26 maart 2022)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 11 februari 2022 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Er is op 22 februari 2022 een nieuwe versie van bijlage C2, bijlage D3 en de Nota van antwoord gepubliceerd, omdat per abuis een verkeerd huisnummer was opgenomen en een andere woning ontbrak. Dit heeft geen verdere gevolgen voor de maatregelen in het saneringsplan. De bewoners van de betrokken woningen zijn per brief geïnformeerd.

Beroep (termijn is verlopen op 26 maart 2022)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.