Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Rijkswegen A7, A27, A58, N57, N652

Besluit tot wijziging van de saneringsplannen
Zuid-Nederland Fase 2,
Noord-Brabant West Fase 1,
Noord‑Nederland Fase 2 en
Zee en Delta 2 Fase 1

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 6 juni 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/147862, heeft besloten om met toepassing van artikel 11.61 van de Wet milieubeheer een viertal saneringsplannen te wijzigen. De wijzigingen zijn opgenomen in het ‘Wijzigingsplan A7, A27, A58, N57, N652’ van Rijkswaterstaat.

Met dit besluit worden de volgende saneringsplannen gewijzigd, voor zover deze betrekking hebben op de daarbij genoemde weggedeelten:

  1. Saneringsplan Zuid-Nederland Fase 2, vastgesteld bij besluit van 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/13947, met betrekking tot het weggedeelte van de A27 tussen km 5,39 en km 6,54;
  2. Saneringsplan Noord-Brabant West Fase 1, vastgesteld bij besluit van 21 juni 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/168618, met betrekking tot het weggedeelte van de A58 tussen km 81,88 en km 82,40;
  3. Saneringsplan Noord-Nederland Fase 2, vastgesteld bij besluit van 30 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/313487, met betrekking tot het weggedeelte van de A7 tussen km 214,46 en km 214,58;
  4. Saneringsplan Zee en Delta 2 Fase 1, vastgesteld bij besluit van 20 mei 2020 met kenmerk IenW/BSK-2020/78769, met betrekking tot het weggedeelte van de N57, tussen km 52,00 en km 53,00 en het weggedeelte van de N652 tussen km 8,57 en km 8,87.

De betrokken wegvakken liggen in de gemeenten Breda, Halderberge, Rucphen, Midden-Groningen en Schouwen-Duiveland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 2 maart 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op donderdag 8 juni 2023 is het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Na vaststelling van de onder a, b en c bedoelde saneringsplannen is gebleken dat enkele in de plannen opgenomen maatregelen vanwege technische of landschappelijke bezwaren niet konden worden uitgevoerd of in een andere vorm moesten worden uitgevoerd. Voor het onder a bedoelde saneringsplan is tevens geconstateerd dat een aantal in de plannen opgenomen woningen niet als saneringsobject kunnen worden aangemerkt. Met het Wijzigingsplan worden deze ontwikkelingen in de genoemde saneringsplannen verwerkt.

In het onder d bedoelde saneringsplan is gebleken dat een wegvak ten onrechte niet in het plan was opgenomen. Met dit Wijzigingsplan wordt deze omissie hersteld.

Het wijzigingsplan is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Wijzigingsplan saneringsplannen A7, A27, A58, N57 en N652

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 22 juli 2023)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf zaterdag 10 juni
2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Beroep (termijn is verlopen op 22 juli 2023)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.