Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

West-Nederland Zuid – Fase 2

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A13, A16, A20, A29, N3, N11 en N44

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 september 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/244651, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan West‑Nederland Zuid, fase 2 heeft vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A13, A16, A20, A29, N3, N11 en N44 in de provincie Zuid-Holland.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB. De saneringsobjecten liggen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Dordrecht, Leidschendam-Voorburg, Hoeksche Waard, Maassluis, Midden Delfland, Papendrecht, Rotterdam en Wassenaar.

Met het besluit worden met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds verlaagd op referentiepunten langs de genoemde wegen. De geluidproductieplafonds worden met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 5 februari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten gepubliceerd. Tijdens deze periode zijn door 8 personen en organisaties zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op vrijdag 24 september 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor wegvakken van de A13, A16, A20, A29, N3, N11 en N44 in de provincie Zuid-Holland. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Wegvakken waarop het ontwerpsaneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 20 september 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 15 september 2021

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 2 (inclusief bijlagen)

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Zuid- Fase 2

Ontwerpbesluit d.d. 28 januari 2021

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 9 november 2021)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
27 september 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Beroep (termijn is verlopen op 9 november 2021)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.