Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27 Eemnes – Randmeren

Saneringsplan

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 28 maart 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/77136, heeft besloten om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren vast te stellen.

Het saneringsplan vermeldt de saneringsobjecten en de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB. Op basis van het akoestisch onderzoek bij dit besluit zijn bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig gebleken. De wijziging van geluidproductieplafonds is niet aan de orde, omdat er geen saneringsmaatregelen worden getroffen. Na het onherroepelijk worden van het saneringsplan volgt voor de saneringsobjecten die daarvoor in aanmerking komen een onderzoek naar gevelmaatregelen.

Een kennisgeving over het ontwerp-saneringsplan is op donderdag
28 januari 2016 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Laarder Courant De Bel gepubliceerd en heeft van 1 februari 2016 tot en met 14 maart 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen inbrengen over het ontwerpbesluit. Over het ontwerpbesluit zijn in totaal 3 zienswijzen ingebracht. Na de publicatie van het ontwerpbesluit is het akoestisch onderzoek deels herzien, waarmee tevens aan een enkele zienswijze tegemoet is gekomen. In het besluit worden de wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit toegelicht.

Een kennisgeving van de definitieve vaststelling van het saneringsplan is op donderdag 6 april 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Laarder Courant De Bel gepubliceerd

Aanleiding
Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe geluidsregels voor rijkswegen opgenomen in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, Geluid. Op een aantal locaties in Nederland is vastgesteld dat er teveel geluidsoverlast is voor omwonenden. Om dit terug te brengen, stelt Rijkswaterstaat een aantal saneringsplannen op. Vervolgens worden, na inspraak en vaststelling van deze plannen, de hierin vastgestelde aanpassingen aan woningen en rijkswegen uitgevoerd.

Weergave wegvakken waar dit saneringsplan op ziet:
Wegvakken waar het saneringsplan op ziet

Waar kunt u het besluit inzien? Termijn verstreken
De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 april 2017 tot en met 18 mei 2017 ter inzage op de volgende locaties, gedurende de reguliere openingstijden:

  • Gemeente Eemnes, Zuidersingel 5, Eemnes
  • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Een publieksvriendelijke samenvatting van het besluit kunt u hier downloaden: Publieksvriendelijke samenvatting

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken saneringswoningen. Het besluit, inclusief bijlagen, het saneringsplan en het onderliggende akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Definitief besluit d.d. 28 maart 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 24 december 2015 (inclusief bijlagen):

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het saneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren en over het akoestisch onderzoek kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur, en in het weekend en tijdens erkende feestdagen, van 10.00 tot 18.30 uur, gratis) of via 08008002@rws.nl.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 – 487 450.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister