Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A17 Moerdijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 mei 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/97608, heeft besloten om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het saneringsplan A17 Moerdijk vast te stellen.

Met het besluit worden tevens, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds op de referentiepunten verlaagd. Deze referentiepunten liggen langs het wegvak A17 tussen km 0,00 en km 14,56 ter hoogte van de gemeente Moerdijk. Het besluit bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het eerder genomen ontwerpbesluit.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking zijn genomen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende weg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB. De maatregelen betreffen een tweetal geluidschermen:

  • een geluidscherm met een lengte van 560 meter en een hoogte van 3,0 meter aan de oostzijde van de A17 ter hoogte van de Oude Kerkstraat;
  • een geluidscherm met een lengte van 290 meter en een hoogte van 2,0 meter aan de westzijde van de A17 ter hoogte van de Sluissedijk.

Voor de exacte locatie van de schermen wordt verwezen naar het besluit.

De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Op woensdag 24 oktober 2018 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “De Moerdijkse Bode” en zijn de stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 22 mei 2019  in de Staatscourant gepubliceerd en in het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2020 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor de A17 tussen km 0,00 en km 14,56 ter hoogte van Moerdijk.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten
Ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn verlopen)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 23 mei 2019 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). 

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 20 mei 2019 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 1 mei 2019 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 17 oktober 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn verstreken)

Binnen zes weken na 22 mei 2019 (de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  1. naam en adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  4. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  5. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Hier vindt u meer informatie van Rijkswaterstaat over de geluidmaatregelen A17 Moerdijk en kunt u de geluidmaatregelenkaart inzien, waarop onder andere alle saneringsobjecten en ook de geluidmaatregelen staan.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister