Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Oost-Nederland – Fase 2

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A1, A12, A18, A28, A30, A50, N35 en N50

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 25 oktober 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/275612, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Oost-Nederland 2 heeft vastgesteld.

Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A1, A12, A18, A28, A30, A50, N35 en N50 in de provincies Gelderland en Overijssel. De betrokken gemeenten zijn Apeldoorn, Barneveld, Dalfsen, Doetinchem, Epe, Hattem, Heerde, Hellendoorn, Kampen, Montferland, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Raalte en Zevenaar.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de A1, A18, A30, A50 en N35. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 14 januari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten gepubliceerd. Tijdens deze periode zijn door 11 personen en organisaties zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht. ÉÊn zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op vrijdag 29 oktober 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor delen van de A1, A12, A18, A28, A30, A50, N35 en N50, gelegen in de provincies Gelderland en Overijssel. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 5 oktober 2021 en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan Oost-Nederland 2 (inclusief bijlagen)

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan Oost-Nederland 2

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 14 december 2021)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 1 november voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Beroep (termijn is verlopen op 14 december 2021)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.