Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Rijkswegen A7, A8 en A10

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 4 juli 2023, kenmerk IenW/BSK-2023/161595, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “Rijkswegen A7, A8, N9, A10” heeft vastgesteld, voor zover dit betrekking heeft op de in het plan opgenomen wegvakken van de A7, A8 en A10. Deze wegvakken liggen in de gemeenten Medemblik, Hoorn. Koggenland, Purmerend, Oostzaan en Zaanstad en Amsterdam. Ten opzichte van het ontwerpbesluit van 11 oktober 2022, zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

De wegvakken van de A7, A8 en A10 die zijn opgenomen in het saneringsplan zijn onderdeel van het project ‘A7A8 Amsterdam-Hoorn’. Het was de bedoeling dat de geluidsanering van deze wegvakken zou worden meegenomen en afgehandeld in het project ‘A7A8 Amsterdam-Hoorn’. De planning van het project is op dit moment echter nog te onzeker waardoor is besloten de geluidsanering van de wegvakken af te handelen met een afzonderlijk saneringsplan via het Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB. Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de A7, A8 en A10. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 13 oktober 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Tijdens deze periode hebben 9 belanghebbenden zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging in het saneringsplan of in dit besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Ook voor het overige zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het saneringsplan of dit besluit.

Op donderdag 6 juli 2023 is een kennisgeving van het besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde wegvakken. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

De wegvakken van de A7, A8 en A10 (rood aangeduid) waar dit besluit betrekking op heeft

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Noord A7, A8, N9 en A10

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 19 augustus 2023)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag
7 juli 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450).

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 19 augustus 2023)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.