Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A17 Moerdijk

Besluit wijziging uitvoeringstermijn saneringsmaatregelen

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 12 december 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/368373, met toepassing van artikel 11.61 van de Wet milieubeheer heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de uitvoeringstermijn van de in het saneringsplan A17-Moerdijk opgenomen afschermende maatregelen te wijzigen naar 31 december 2027

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 18 oktober 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Moerdijkse Bode”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 13 december 2023 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Moerdijkse Bode”.

Aanleiding

Bij brief van 22 september 2023 heeft Rijkswaterstaat mij verzocht de termijn waarbinnen de afschermende maatregelen, zoals opgenomen in het saneringsplan A17-Moerdijk, te wijzigen.

Het verzoek strekt ertoe dat de maatregelen uiterlijk in 2027 worden gerealiseerd, in plaats van in 2023, zoals was opgenomen in mijn besluit van 19 mei 2019 waarmee ik het saneringsplan A17‑Moerdijk heb vastgesteld. De reden voor het uitstel is dat de voorbereiding van de realisatie langer heeft geduurd dan voorzien. Daar liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Voor de voorbereiding van de realisatie heeft Rijkswaterstaat voor een andere organisatievorm gekozen dan tot nu toe gebruikelijke vorm. Dat heeft mede vanwege de omvang van de werkzaamheden, tegen de verwachting in, niet geleid tot een snellere doorlooptijd. Daarnaast is sprake van inhoudelijke omstandigheden die hebben geleid tot vertraging. Onder andere is ter plaatse sprake van een waterkering en aanwezige gas- en waterleidingen waardoor nader onderzoek naar de wijze van fundering van de geluidschermen moest worden uitgevoerd.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 25 januari 2024)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 14 december 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450).

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 25 januari 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.