Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Noord-Brabant West – Fase 1

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A4, A16, A17, A27, A58, A59, A65 en N65

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 21 juni 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/168618 met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Noord‑Brabant West, Fase 1 heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A4, A16, A17, A27, A58, A59, A65 en N65, gelegen in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de genoemde wegen.

De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 4 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen van de hierboven genoemde gemeenten. Op dit ontwerpbesluit zijn door 13 personen en organisaties zienswijzen ingediend, waarvan twee van deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op vrijdag 25 juni 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor delen van de A4, A16, A17, A27, A58, A59, A65 en de N65 in het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant.

Wegvakken waarop het ontwerpsaneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 21 juni 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan Noord-Brabant West

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan Noord-Brabant West

Ontwerpbesluit d.d. 29 oktober 2020

Terinzagelegging (termijn is 7 augustus 2021 verstreken)

De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 28 juni 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroep (termijn is 7 augustus 2021 verstreken)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.