Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N65 Vught

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2021/14005 met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘N65 tussen km 6,95 en km 7,95’ heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op een wegvak van de N65 in de gemeente Vught.

Het saneringsplan bevat geen bronmaatregelen of afschermende maatregelen. De geluidproductieplafonds worden met dit saneringsplan daarom niet verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Klaverblad” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op donderdag 27 januari 2022 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 26 januari 2022 tevens in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor het wegvak van de N65 tussen kilometer 6,95 tot km 7,95 in de gemeente Vught.

Het wegvak maakt onderdeel uit van het project N65 Vught-Haaren in welk kader de N65 wordt gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging en als gevolg van andere maatregelen worden de geluidsproductieplafonds langs delen van deze weg verlaagd. De sanering van deze wegdelen is meegenomen in het besluit waarmee deze geluidproductieplafonds worden gewijzigd (gekoppelde sanering). Het wegvak van de N65 tussen km 6,95 tot km 7,95 wordt niet gewijzigd, zodat Rijkswaterstaat voor dit wegvak een zelfstandig saneringsplan heeft opgesteld.

Wegvak waar dit besluit betrekking op heeft (rood aangeduide weggedeelte)

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 10 november 2020

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan N65 Vught (inclusief bijlagen)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 12 maart 2022

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 28 januari 2022 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450).

Beroep (termijn is verlopen op 12 maart 2022

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.