Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

West-Nederland Noord 1

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A1, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A22, A44, N9, N99, N200 en N208

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 28 juni 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/181563 met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan West Nederland Noord  Fase 1 heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A1, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A22, A44, N9, N99, N200 en N208 gelegen in de provincie Noord-Holland. De wegvakken liggen in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Bergen (NH), Beverwijk, Den Helder, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hollands Kroon, Hilversum, Landsmeer, Laren, Medemblik, Schagen, Uitgeest, Velzen en Zaanstad. Een wegvak van de A44 grenst aan de gemeente Lisse.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de genoemde wegen. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 11 december 2020 in de Staatscourant en het dagblad het Parool gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten gepubliceerd.

Op dit ontwerpbesluit zijn door 47 personen en organisaties zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het saneringsplan.

Op vrijdag 2 juli 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor de hierboven genoemde wegvakken.

Wegvakken waarop het ontwerpsaneringsplan betrekking heeft

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 28 juni 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Noord – Fase 1 (inclusief bijlagen)

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Noord – Fase 1

Ontwerpbesluit d.d. 3 december 2020

Terinzagelegging (termijn is 14 augustus 2021 verlopen)

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 5 juli 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroep (termijn is 14 augustus 2021 verlopen)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.