Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Friesland – Fase 1

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A6, A7, A31, N31 en A32

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 mei 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/134723, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer het saneringsplan Friesland Fase 1 heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A6, A7, A31, N31 en A32, gelegen in de provincie Friesland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit van 19 november 2020 is op 25 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op dit ontwerpbesluit zijn 2 zienswijzen ingediend. Één van deze zienswijzen heeft geleid tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op woensdag 26 mei 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten gepubliceerd.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegvakken bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Daarom bevat het besluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de A6 en de A7.

De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde wegvakken. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 20 mei 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 18 mei 2021 en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan Friesland – Fase 1 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 19 november 2020

Terinzagelegging (termijn is 8 juli 2021 verstreken)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
27 mei 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroep (termijn is 8 juli 2021 verstreken)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.