Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zee en Delta 1 – N61 en A58 fase 1

Vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A58 te Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg
en Vlissingen
N61 te Terneuzen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 mei 2020 met kenmerk IenW/BSK-2020/78766, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Zee en Delta 1 vast te stellen. Het saneringsplan heeft betrekking op delen van de A58 voor zover gelegen in de gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen en op een deel van de N61 voor zover gelegen in de gemeente Terneuzen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 28 november 2019 in de Staatscourant gepubliceerd en op 27 november 2019 in de lokale huis-aan-huisbladen Faam/Bevelander (gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen) en het Zeeuws Vlaams Advertentieblad (gemeente Terneuzen). Over dit ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit van 19 november 2019.

Op 28 november 2019 is in de Staatscourant een kennisgeving van het definitieve besluit gepubliceerd en op 27 november 2019 is het besluit tevens gepubliceerd in de lokale huis-aan-huisbladen Faam/Bevelander (gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen) en het Zeeuws Vlaams Advertentieblad (gemeente Terneuzen).

Het saneringsplan bevat geen bronmaatregelen of afschermende maatregelen. De geluidproductieplafonds worden met dit saneringsplan daarom niet verlaagd.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden, voor 31 december 2020 aan de minister verzoeken om een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor delen van de A58 en de N61 in de provincie Zeeland. Het saneringsplan is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 20 mei 2020

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 8 augustus 2019 en bijlagen

Ontwerpbesluit d.d. 21 november 2019

Terinzagelegging (termijn 9 juli 2020 verstreken)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bij:

 • het kantoor van de Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg.
  Als u de stukken wilt komen inzien, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de afdeling Netwerkontwikkeling Verkenning en Planuitwerking, telefoon 088 – 797 4600;
 • het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d te Woerden.
  Als u de stukken wilt komen inzien, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 ‑ 487 450.

Beroep (termijn 9 juli 2020 verstreken)
Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
 • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
 • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.