Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

West-Nederland Zuid – Fase 1

Besluit vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A4, A12, A13, A15, A16, A20, A29, A38, A44, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 21 juni 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/167631, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid van de Wet milieubeheer, het saneringsplan West-Nederland Zuid heeft vastgesteld.

Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A4, A12, A13, A16, A20, A29, A38, A44, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915 in de provincie Zuid-Holland en op wegvakken van de A15 in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.

De wegvakken liggen in de gemeenten Alphen aan de Rijn, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Katwijk aan Zee, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden, Pijnacker-Nootdorp, Oegstgeest, Papendrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Teylingen, Vlaardingen, Voorburg, Wassenaar, West-Betuwe, Westland, Westvoorne, Zoeterwoude-Rijndijk, Zuidplas en Zwijndrecht.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de genoemde wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

De saneringsobjecten zijn gelegen in de gemeenten Delft, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden, Oegstgeest, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
‘s-Gravenhage, Teylingen, Wassenaar, Westland, Zuidplas en Zwijndrecht. In de overige gemeenten zijn geen saneringsobjecten aanwezig.

Met het besluit worden met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds verlaagd op referentiepunten langs de genoemde wegen. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 19 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn door 26 particulieren en organisaties zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben geleid tot een aantal correcties en verduidelijkingen in het saneringsplan, maar niet tot een wijziging van de voorgestelde maatregelen

Op vrijdag 25 juni 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week tevens in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2020 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor de hierboven genoemde wegvakken. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 21 juni 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 7 juni 2021 en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan West-Nederland Zuid

Ontwerpbesluit d.d. 11 juni 2020

Terinzagelegging (termijn is 7 augustus 2021 verstreken)

De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 28 juni 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Beroep (termijn is 7 augustus 2021 verstreken)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.