Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Limburg – Fase 1

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan

A2, A67, A73, A76 en A79

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 28 mei 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/96338, het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Limburg, Fase 1 vast te stellen. Het saneringsplan heeft betrekking op diverse wegvakken van de A2, A67, A73, A76 en A79 gelegen in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Beesel, Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Stein, Beek, Beekdalen, Heerlen, Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Simpelveld en Eijsden-Margraten.

Het saneringsplan bevat de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Daarom bevat het ontwerpbesluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de genoemde wegen.

De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 3 juni 2020 in de Staatscourant en de gehele oplage van VIA Limburg gepubliceerd.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2020 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor delen van de A2, A67, A73, A76 en A79 in de provincie Limburg.

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Ontwerpbesluit d.d. 28 mei 2020

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 15 mei 2020 en bijlagen

Terinzagelegging (termijn 15 juli 2020 verstreken)
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 4 juni 2020 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn 15 juli 2020 verstreken)
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.