Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Midden-Nederland

Vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

A12, gemeente Utrecht (De Meern)
A12, gemeente Renswoude
A1 en A27, gemeente Eemnes
A27, gemeenten Almere en Zeewolde
A6, gemeenten Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten en
Noordoostpolder

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 april 2020 met kenmerk IenW/BSK-2020/68605, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het geluidsaneringsplan Midden Nederland heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op delen van de A12 in de gemeenten Utrecht (De Meern) en Renswoude, op een deel van de A1 en de A27 (knooppunt Eemnes, gemeente Eemnes) en op delen van de A27 en A6 in de gemeenten Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten en Noordoostpolder.

Het saneringsplan bevat geen bronmaatregelen of afschermende maatregelen. De geluidproductie-plafonds worden met dit saneringsplan daarom niet verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 28 januari 2020 gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Woudenberger.nl/Scherpenzeelse Courant (gemeente Renswoude) en in Zeewolde Aktueel (gemeente Zeewolde).
Op woensdag 29 januari 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen:

 • Laarder Courant de Bel (gemeente Eemnes);
 • De Noordoostpolder (gemeente Noordoostpolder);
 • De Brug (gemeente Utrecht, de Meern);
 • Flevopost, editie Lelystad (gemeente Lelystad);
 • Flevopost, editie Dronten (gemeente Dronten);
 • Almere deze week (gemeente Almere).

Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van de definitieve vaststelling van het saneringsplan is op woensdag 23 april 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en op dinsdag 22 april 2020 en woensdag 23 april 2020 in bovengenoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding
Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden, voor 31 december 2020 aan de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor bovengenoemde wegdelen. Het saneringsplan is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Wegvakken waarop het saneringsplan betrekking heeft

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 16 april 2020

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 27 september 2019 en bijlagen

Ontwerpbesluit d.d. 23 januari 2020

Terinzagelegging (termijn 3 juni 2020 verstreken)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d te Woerden.
Als u de stukken wilt komen inzien, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 ‑ 487 450.

Beroep (termijn 3 juni 2020 verstreken)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
 • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
 • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.