Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 en A67 (Bergen op Zoom en Eersel-Veldhoven)

Besluit vaststelling saneringsplan en verlaging van geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 24 november 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/303167, om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het saneringsplan “A4 en A67” heeft vastgesteld. Het saneringsplan heeft betrekking op een wegvak van de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom en een wegvak van de A67 ter hoogte van Eersel en Veldhoven.

Een saneringsplan bevat maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde.

Daarom wordt met het besluit, met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, tevens een aantal geluidproductieplafonds verlaagd op de referentiepunten langs de A67. De geluidproductieplafonds worden verlaagd met het effect van de maatregel uit het saneringsplan.

Op woensdag 2 juni 2021 is een kennisgeving van het ontwerpbesluit in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen “Bergen op Zoomse Bode” en “Veldhovens Weekblad” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzers ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het saneringsplan.

Op vrijdag 26 november 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 24 november 2021 tevens in de huis-aan-huisbladen “Bergen op Zoomse Bode” en “Veldhovens Weekblad”.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor genoemde wegvakken. Het verzoek is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Het wegvak van de A4 waar dit saneringsplan betrekking op heeft, is weergegeven op onderstaande kaart. Het wegvak loopt van km 228,20 tot km 234,20.

Het wegvak van de A67 waar dit saneringsplan betrekking op heeft, is weergegeven op onderstaande kaart. Het wegvak loopt van km 13,01 tot 16,39.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 11 januari 2021)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 29 november 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Stukken
Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat en bijlagen

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan A4-A67 (inclusief bijlagen)

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan A4-A67 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 11 januari 2021)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.