Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4, A13 en N14 (Haaglanden)

Besluit
tot vaststelling saneringsplan

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 21 november 2023 (kenmerk IenW/BSK-2023/347643) met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘A4, A13 en N14’ heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op wegvakken van genoemde wegen, gelegen in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Rijswijk.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 28 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.
Op woensdag 22 november 2023 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

Het saneringsplan heeft betrekking op de A4, A13 en N14  voor zover die onderdeel zijn van het door stikstof vertraagde project ‘A4 Haaglanden-N14’. Het was voorzien om in het Tracébesluit van dit project ook de geluidsanering mee te nemen. De planuitwerking van dit Tracébesluit is echter in het kader van de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, mede vanwege gebrek aan benodigde stikstofruimte, door de minister gepauzeerd. De voor Rijkswaterstaat wettelijk verplichte geluidsanering van deze wegvakken wordt daarom nu opgepakt met een zelfstandig saneringsplan.

Het saneringsplan is ingediend in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat.

Langs de betrokken wegvakken bevinden zich 4 saneringsobjecten, alle woningen. Het treffen van geluidbeperkende maatregelen om bij deze woningen de geluidsbelasting te verlagen is niet doelmatig gebleken. Het saneringsplan bevat daarom geen maatregelen. Omdat de geluidsbelasting bij de 4 woningen hoger blijft dan de streefwaarde van 60 dB, komen de woningen in aanmerking voor een onderzoek naar de geluidwering van de woning. Als uit dit onderzoek blijkt dat de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden, zal Rijkswaterstaat aan de eigenaar van de woning een aanbod doen om geluidwerende maatregelen te treffen.

De wegvakken van de A4 (oranje), A13 (blauw) en N14 (groen) waar het met dit besluit vastgestelde saneringsplan betrekking op heeft, zijn weergegeven op onderstaande kaart

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen behorende bij het Saneringsplan A4, A13 en N14 (Haaglanden)

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 5 januari 2024)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
23 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 5 januari 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.