Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Rijksweg N33 (Midden-Groningen en Eemsdelta)

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en
verlaging geluidproductieplafonds

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 28 mei 2024, kenmerk IenW/BSK-2024/149432, het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan “N33 ” vast te stellen. Het saneringsplan heeft betrekking op een wegvak van de N33 tussen het knooppunt Zuidbroek en de aansluiting met de N362 gelegen in de gemeenten Midden-Groningen en Eemsdelta.

Het saneringsplan bevat bron- en afschermende maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde.

Daarom bevat het ontwerpbesluit tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, een aantal geluidproductieplafonds te verlagen op de referentiepunten langs de N33. De geluidproductieplafonds worden met het effect van deze maatregelen verlaagd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 30 mei 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

In augustus 2020 is het ontwerp-Tracébesluit N33-Midden gepubliceerd. In dit ontwerpbesluit zijn ook saneringsmaatregelen opgenomen. Als gevolg van de landelijke problematiek rond stikstof is het project echter vertraagd en is het onduidelijk wanneer het Tracébesluit kan worden afgerond en getekend. Omdat er op 31 december 2023 nog geen Tracébesluit was genomen, heeft Rijkswaterstaat besloten voor de in het ontwerp-Tracébesluit opgenomen sanering een zelfstandig saneringsplan op te stellen

De wegvakken van de N33 (rood aangeduid) waar dit ontwerpbesluit betrekking op heeft

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Bijlage 4 behorende bij het Saneringsplan N33

Bijlage 5 behorende bij het Saneringsplan N33 c.q. bijlage G behorende bij het Akoestisch onderzoek N33

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 10 juli 2024)

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 30 mei 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450).

Zienswijze (termijn loopt tot en met 10 juli 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Lees op de website van Rijkswaterstaat meer over de aanpak van geluidhinder bij woningen langs rijkswegen door het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). 

In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over de geluidsanering van de betrokken woningen. Van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.