Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Presentaties Saneringsdag 2023

9 november 2023

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 60 deelnemers zijn weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en hebben in de middag een tweetal workshops gevolgd. Als u niet in de gelegenheid was om Lees meer

Sanering met geluidschermen

3 mei 2023

In de dagelijkse praktijk van de sanering ligt de focus al snel op het treffen van bronmaatregelen (stille wegdekken, snelheidsverlagingen) en gevelisolatie. Toch is het in veel gevallen ook goed mogelijk de sanering op te lossen en de geluidhinder te Lees meer

VBT aanvragen : zo gepiept!

9 februari 2023

Eerder berichtten wij u dat het voor dit jaar alsnog mogelijk is een nieuwe subsidie voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. Omdat de tijd Lees meer

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

13 december 2022

Het wordt alsnog mogelijk een nieuwe subsidie  voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. U leest hier meer over het indienen van een aanvraag. Veel Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2022

3 november 2022

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 70 deelnemers zijn op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. In de middag zijn in een tweetal workshops de uitdagingen waar de sanering voor staat met de deelnemers Lees meer

Communicatieplan BSV

18 augustus 2022

Graag wijzen wij u op het communicatieplan 2022 van BSV. U vindt het hier. BSV plant voor de tweede helft van 2022 de volgende activiteiten op het gebied van communicatie met haar doelgroep, te weten (toekomstige) subsidieontvangers en hun adviseurs. Lees meer

Wijziging subsidieregeling

15 juni 2022

Per 1 juli 2022 wordt de wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht. De wijziging betreft een aantal technische correcties, maar het belangrijkste is dat de diverse norm-, reken- en toetsbedragen in de regeling zijn geactualiseerd. Zie hiervoor de publicatie in Lees meer

Gevelisolatie en 30 km/u wegen

5 mei 2022

Eerder meldden wij u dat per 1 oktober 2021 de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) is gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als Lees meer

Subsidievoorwaarden woningonderzoek gevelisolatie voor saneringsadressen in 30 km/u zones

20 december 2021

Per 1 oktober 2021 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. De Regeling is gewijzigd in verband met het saneren van woningen langs 30 km/u wegen waarbij de Lees meer

Omgevingswet

29 november 2021

Op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, wordt ook een nieuwe bijdrageregeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet van kracht. De nieuwe regeling komt in plaats van de bestaande Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Lees meer

Diffractoren en sanering

18 mei 2021

Een diffractor is een relatief nieuw type overdrachtsmaatregel dat op een andere manier werkt dan een geluidscherm. De akoestische werking berust op het principe van diffractie: het geluid dat over de diffractor passeert wordt naar boven afgebogen. Hierdoor kan bij Lees meer

Consultatie Aanvullingsregeling Geluid

8 juni 2020

Consultatie Aanvullingsregeling geluid Saneringslijst Omgevingswet Op maandag 8 juni 2020 is de consultatie op de Aanvullingsregeling geluid van start gegaan. In de Aanvullingsregeling is ook een onderwerp opgenomen dat specifiek voor de sanering van belang is: de saneringslijst. De saneringslijst Lees meer

Saneringsdagen 2020

3 juni 2020

Vanwege de coronamaatregelen zullen de Saneringsdagen dit jaar in de huidige vorm niet doorgaan. Er wordt hard nagedacht over een manier om u toch te kunnen informeren over diverse zaken. Houd onze website daarom in de gaten.

Enorme belangstelling VBT-subsidies

26 februari 2020

Het bericht dat, als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, 2020 het laatste jaar is dat een voorbereidingssubsidie kon worden aangevraagd, was niet aan dovemansoren gericht! BSV ontving dit jaar maar liefst 196 aanvragen. Dat is driemaal zoveel als Lees meer

Voorbereidingssubsidie 2020

17 oktober 2019

Voorbereidingssubsidie 2020 Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen van kracht worden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd. Daarom is 2020 het laatste jaar dat u nog Lees meer

Combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen

20 februari 2019

Ook bij het Project Gevelisolatie van Rijkwaterstaat zijn de eerste ervaringen opgedaan met het combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen. Benieuwd? U leest hier hun ervaringen en aanbevelingen.

Nieuwe bedragen voorbereidingssubsidie Gevelisolatie

Eind 2018 zijn de subsidiebedragen voor de voorbereiding van een gevelisolatieproject verhoogd. In Bijlage A: rekenbedragen vindt u de nieuwe bedragen. Deze nieuwe bedragen sluiten beter aan bij de werkelijke kosten die gemeenten maken bij de voorbereiding en begeleiding van Lees meer

Handreiking saneringsprogramma

5 november 2018

Nieuw op de website is de Handreiking saneringsprogramma. In een saneringsprogramma stelt de gemeente vast welke maatregelen moeten worden getroffen en wat de resulterende geluidsbelasting is op de saneringswoningen. Als de minister instemt met het saneringsprogramma kan er voor de Lees meer

Facultatieve procedure PLUS

4 oktober 2018

Graag wijzen wij gemeenten op de mogelijkheid om, wanneer zij al een saneringsprogramma hebben ingediend en BSV een ten hoogste toelaatbare waarde en maatregelbeschikking heeft opgesteld, zonder verdere stukken een subsidie voor de uitvoering van gevelmaatregelen aan te vragen. Hier Lees meer

Presentaties Saneringsochtenden 2018

27 september 2018

Op 18, 20 en 25 september organiseerde BSV een drietal bijeenkomsten over ontwikkelingen bij de sanering verkeerslawaai. Naar aanleiding van een drietal presentaties ontstonden levendige en leerzame discussies. Linkjes naar deze presentaties vindt u hieronder:

Saneringsdag 2018

6 augustus 2018

In plaats van één Saneringsdag, organiseert BSV dit jaar drie Saneringsochtenden. Op die manier hoeft u minder ver te reizen en kunnen we in kleiner gezelschap van gedachten wisselen over heden en toekomst van de sanering. Ik nodig u graag Lees meer

“Het is gewoon zonde om deze kans voorbij te laten gaan”

27 juni 2018

Wim Metz, directeur van Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. dacht mee over de inhoud van de Handreiking combineren gevelisolatie en energie. Ook begeleidt hij regelmatig zogenaamde combiprojecten. Hierbij worden de mogelijkheden voor geluidsisolatie én energiebesparende maatregelen bij woningen onderzocht. Eventuele maatregelen Lees meer

Opschoonactie

8 mei 2018

De laatste maanden hebben alle gemeenten een verzoek van BSV ontvangen om hun saneringsvoorraad op te schonen. Het opschonen houdt in dat gemeenten aan BSV doorgeven welke woningen in de administratie van BSV onterecht als niet-gesaneerd staan aangemerkt. Op dit Lees meer

Aanvragen voorbereidingssubsidie uiterlijk 1 februari indienen

18 januari 2018

Als u een subsidie wilt aanvragen voor de voorbereiding van een saneringsprogramma, dan moet uw aanvraag voor 1 februari bij ons binnen zijn! U leest hier waar uw aanvraag aan moet voldoen. En hier vindt u de formulieren die u Lees meer

Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

9 november 2017

Iedere overheidslaag heeft te maken met wettelijke gevelisolatieverplichtingen voor geluid. Landelijk moeten nog tienduizenden woningen worden gesaneerd in de periode tot circa 2040. Daarnaast moeten woningen worden geïsoleerd voor energie. In de periode tot 2050 moet de hele woningvoorraad energieneutraal Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2017

28 september 2017

Op dinsdag 26 september organiseerde BSV weer de jaarlijkse Saneringsdag. Bijna 100 deelnemers zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben kunnen meepraten over de invulling van de sanering voor volgend jaar. Als u alles nog eens Lees meer

Nieuwe regeling voor geluidsanering bij windturbines

8 mei 2017

Het Ministerie van I&M heeft een saneringsregeling voor windturbinelawaai vastgesteld. De sanering heeft betrekking op woningen nabij windturbines die vóór 2011 al een geluidbelasting ondervonden van meer dan 47 dB, de norm die sinds 2011 is opgenomen in het Activiteitenbesluit Lees meer

Saneringsdag 2017

7 mei 2017

Op dinsdag 26 september organiseert BSV weer de jaarlijkse saneringsdag. Een uitstekende gelegenheid om uw collega’s van andere gemeenten en omgevingsdiensten te ontmoeten en op de hoogte te komen van de laatste ontwikkelingen bij de sanering van verkeerslawaai. ’s Ochtends Lees meer

Indienen aanvraag voorbereidingssubsidie: uiterlijk 1 februari

2 januari 2017

Binnenkort zal een aantal kleinere wijzigingen in de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai bekend worden gemaakt. We zullen u daar ter zijner tijd over berichten. Voor nu attenderen wij u op de belangrijkste wijziging en dat is dat de uiterste indieningsdatum voor Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2016

20 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 100 deelnemers zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben kunnen meepraten over de invulling van de sanering voor volgend jaar. Als u alles nog eens wilt Lees meer

Subsidieregeling 2016 van kracht!

24 februari 2016

Op 24 februari zijn een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht geworden. De wijzigingen werken terug tot 1 januari 2016. In Staatscourant nr. 9289 vindt u de publicatie voor een overzicht en toelichting op de wijzigingen. De Lees meer

Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai 2016

13 januari 2016

De indieningsdatum voor aanvragen van voorbereidingssubsidie blijft toch 15 maart 2016. Eerder berichtten wij dat de uiterste indieningsdatum voor aanvragen om voorbereidingssubsidie zou worden gesteld op 1 februari 2016. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze en andere voorgenomen Lees meer

Indieningsdatum Voorbereidingssubsidies weer naar 1 februari!

20 oktober 2015

Momenteel is in procedure een wijziging van de Subsidieregeling. De belangrijkste voorgenomen wijziging betreft de uiterste indieningsdatum voor voorbereidingssubsidies. Als de wijziging doorgang vindt, zal deze datum worden gesteld op 1 februari. Wacht dus niet te lang met het opstellen Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2015

1 oktober 2015

Op dinsdag 29 september organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 120 deelnemers zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben kunnen meepraten over de invulling van de sanering voor volgend jaar. Als u alles nog eens wilt Lees meer

Saneringsprogramma’s en verkeersgegevens

11 juni 2015

In maart heeft BSV ruim 100 nieuwe aanvragen ontvangen van gemeenten en Omgevingsdiensten voor de voorbereiding van een saneringsprogramma. De aanvragen worden momenteel behandeld. Het is ons opgevallen dat bij veel aanvragen geen of slechts een summiere onderbouwing van de Lees meer

Subsidieregeling gewijzigd

4 februari 2015

Subsidieregeling gewijzigd Op 3 februari 2015 is de wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai bekend gemaakt in Staatscourant nr. 2775. De wijziging van de Subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. De integrale versie van de Lees meer

Voorbereidingssubsidies 2014

3 februari 2015

In 2014 heeft BSV aan 58 verschillende gemeenten subsidies verleend voor de voorbereiding van een saneringsprogramma. In totaal zijn subsidies verleend voor 132 projecten. De betrokken gemeenten kunnen met de verleende subsidies plannen uitwerken voor het treffen van bronmaatregelen (45 Lees meer

Subsidieregeling 2015 vertraagd, bereid uw aanvraag toch vast voor!

3 december 2014

Op de Saneringsdag kondigden wij een actualisatie aan van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. De nieuwe regeling zou in het najaar bekend worden gemaakt en per 1 januari 2015 van kracht worden. Helaas is dat niet gelukt. De planning is nu Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2014

15 oktober 2014

Hierbij de presentaties van de Saneringsdag, gehouden op 30 september 2014.

Informatieve en gezellige Saneringsdag!

1 oktober 2014

Op 30 september hield BSV haar jaarlijkse Saneringsdag. Het was een gezellige dag waarop de bijna 100 deelnemers werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Ton Bos van het ministerie IenM gaf de stand van zaken weer over de ontwikkeling van Lees meer

Saneringsdag 2014

2 september 2014

Op dinsdag 30 september organiseert BSV de jaarlijkse Saneringsdag. We hebben ook dit jaar weer een interessant programma voor u samengesteld. Gedurende de ochtend passeren verschillende onderwerpen met betrekking tot de sanering de revue. In het bijzonder is er aandacht Lees meer

Tijdelijke overgangsregeling ISV-Geluid

10 juli 2014

Extra subsidie beschikbaar voor sanering A-lijst. Dit jaar is het laatste jaar dat voor de sanering van A-lijstwoningen via het ISV middelen worden verstrekt. Met ingang van 2015 valt de aanpak van A-lijstwoningen weer onder de Wet geluidhinder en kunt Lees meer

Handreiking gevelisolatie

9 juli 2014

Er is een nieuwe Handreiking gevelisolatie verschenen. Voor gemeenten die een subsidie voor gevelmaatregelen gaan aanvragen of er al een hebben gekregen, is de Handreiking een onmisbaar hulpmiddel bij de voorbereiding en uitvoering van hun gevelisolatieprojecten. Ook voor adviesbureau’s levert Lees meer

Sanering in Kaart in tijdschrift Geluid

7 juli 2014

Als u meer wilt weten over de achtergronden van onze applicatie ‘Sanering in Kaart’, lees dan het artikel ‘De saneringsvoorraad in kaart brengen’ dat Wibo Soede schreef voor het tijdschrift Geluid van juni 2014. Het artikel kunt u hieronder ook Lees meer

Nieuwsbrief

18 juni 2014

Deze week hebben alle 825 contactpersonen van BSV bij gemeenten, provincies, rijk en adviesbureaus de 35e Nieuwsbrief Sanering Verkeerslawaai in de bus gekregen. Niet ontvangen? Klik dan op de link hieronder voor een download of stuur een mailtje naar bsv@meursgeluid.nl. Lees meer

Sanering in Kaart

15 april 2014

De afgelopen twee weken is de server waarop onze applicatie Sanering in Kaart draait, helaas slecht bereikbaar geweest. De problemen zijn inmiddels verholpen, zodat Sanering in Kaart weer beschikbaar is. Als u vragen heeft over de applicatie, stuurt u een Lees meer

Gezellige en informatieve Saneringsdag

30 september 2013

Gezellige en informatieve Saneringsdag Op 5 september organiseerde BSV haar jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 100 medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus die zich met de sanering van verkeerslawaai bezighouden, beleefden een gezellige en informatieve dag. De dag begon met een Lees meer

Factsheet Gezonde Leefomgeving

29 juli 2013

Saneren doe je niet (alleen) omdat het een wettelijke taak is, maar omdat het een betere, gezondere leefomgeving oplevert! Dat geluidhinder negatieve gezondheidseffecten heeft, dat is algemeen bekend, maar hoe zit dat ook al weer precies. De factsheet “Stiller Verkeer Lees meer

Voldoende budget voor alle aanvragen

7 juni 2013

Voor 2013 heeft BSV bijna 80 aanvragen voor een voorbereidingssubsidie ontvangen. De meeste aanvragen betreffen gevelisolatieprojecten, maar er zijn ook aanvragen voor verkeersmaatregelen, stille wegdekken en zelfs enkele aanvragen voor de voorbereiding van een geluidsscherm. In voorgaande jaren konden niet Lees meer

Let op: nieuwe aanvraagformulieren en een nieuw Reken- en meetvoorschrift!

13 december 2012

Gaat u binnenkort subsidie aanvragen of bereidt u een saneringsprogramma voor? Houd dan rekening met twee dingen.