Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A10 Noord bij Amsterdam en Landsmeer

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 21 maart 2023, kenmerk IenW/BSK-2023/66931, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 46 referentiepunten langs de rijksweg A10 Noord vanaf km. 1.8 tot 2.0 (buitenring) en van km. 31.0 tot 6.4 (binnenring).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de volledige kalenderjaren 2023 en 2024. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 12,7 dB (inclusief de onzekerheidsmarge van 0,5 dB).

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 22 maart 2023 gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Amsterdams Nieuwsblad” en “Regiokrant Oostzaan”. De tekst van deze publicatie is gecorrigeerd met een publicatie in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen op 5 april 2023.

Aanleiding

Deze beschikking is verleend om de hierna volgende reden.

Rijkswaterstaat verzoekt om een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op 46 referentiepunten, vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

De ontheffing wordt aangevraagd op grond van het criterium overmacht als gevolg van een calamiteit. Vanwege de storm Eunice in het weekend van 18 februari 2022 zijn enkele geluidschermen langs de A10 Noord ernstig beschadigd. Daarbij zijn panelen op de A10 en in de omgeving terecht gekomen. Om nogmaals uitwaaien van schermpanelen te voorkomen, zijn in augustus 2022 ten behoeve van de verkeersveiligheid de bovenste panelen over een totale lengte van ongeveer 3,5 km preventief verwijderd. De schermen zijn na het verwijderen van de panelen 3 meter hoog. De oorspronkelijke schermen hadden een hoogte van 4,5 meter tot 5 meter.

De bijzondere omstandigheid duurt tot de realisatie van nieuwe geluidschermen in het Vervanging- en Renovatieproject geluidschermen A10 Noord. De reguliere planning voorzag erin dat aan het einde van het jaar 2025 alle geluidschermen zouden zijn gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft echter besloten de renovatie van de geluidschermen zoveel mogelijk te vervroegen. Vooralsnog lijkt het mogelijk de renovatie van de schermen al in het voorjaar van 2024 te starten. De verwachting is dat de werkzaamheden in het kalenderjaar 2024 gereed zijn. (In de publicatie in de Staatscourant van 22 maart 2023 is vermeld dat de doorlooptijd van de bouw 3 maanden is. Dat is niet correct en hersteld met een publicatie in de Staatscourant en de hiervoor genoemde huis-aan-huisbladen op 5 april 2023.)

Rijkswaterstaat heeft een geluidonderzoek laten uitvoeren naar de effecten van (tijdelijke) geluidmaatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat de verlaging van de schermen heeft geleid tot een geluidstoename van 3 dB of meer bij 1.297 woningen. Gelet hierop heeft Rijkswaterstaat besloten zo spoedig als mogelijk is een toplaag van stil asfalt aan te brengen op beide rijbanen van de A10. Met deze maatregel, die zomer 2023 of kort daarna kan worden getroffen, zal de geluidstoename al sterk worden beperkt. Het aanbrengen van een toplaag zal er toe leiden dat de wegdekverharding dezelfde akoestische kwaliteit heeft als van een wegdek bestaand uit tweelaags ZOAB. Na aanbrengen van de toplaag stil wegdek zal het aantal woningen waar de geluidstoename 3 dB of meer is, afnemen tot 111 woningen. Bij 3 van deze 111 woningen zou mogelijk de binnenwaarde worden overschreden.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzage (termijn is verlopen op 4 mei 2023)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Bezwaar (termijn is verlopen op 4 mei 2023)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister