Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke ontheffing N57 Middelburg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 25 oktober 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/233729, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, aan Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 29 referentiepunten langs de N57, ter hoogte van Middelburg (km. 78,12 – km. 79,56).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,3 dB.

Aanleiding
In het Nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is geconstateerd dat er weinig tot geen geluidruimte resteert op de 29 referentiepunten waarop deze beschikking ziet. Uit analyse van de referentiepunten is gebleken dat dit komt door een toename van de verkeersintensiteiten. Deze toename komt voor een gedeelte door het verkeer op de aanliggende rijkswegen, maar de voornaamste oorzaak is een toename van het wegverkeer vanaf het onderliggende wegennet naar de N57. De verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N57 is groter gebleken dan voorzien, waardoor sprake is van overmacht bij het ontstaan van de (dreigende) overschrijdingen.

Voor de locatie geldt dat het aanleggen van tweelaags zeer open asfalbeton gepland staat in 2021. Met deze maatregel worden alle (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds weggenomen. Er is sprake van kapitaalvernietiging wanneer de maatregel nu getroffen wordt, terwijl het huidige wegdek nog niet aan vervanging toe is. Daarom wordt tijdelijk ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds verleend.

Situatieschets:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.