Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Leidsche Rijntunnel tot knooppunt Oudenrijn

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 18 december 2020, IenW/BSK-2020/244689, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 39 referentiepunten langs de rijksweg A2 Leidsche Rijntunnel tot knooppunt Oudenrijn (tussen km. 61.5 en km 63.5).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de volledige kalenderjaren 2020, 2021, 2022 en 2023. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,6 dB (inclusief de onzekerheidsmarge van 0,5 dB).

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 23 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Stadsblad Utrecht Stad” en “De Brug Utrecht”.

Aanleiding

Deze beschikking is verleend om de hierna volgende reden.

Rijkswaterstaat verzoekt om een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op 39 referentiepunten, vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

Langs het wegvak A2 Oudenrijn – Leidsche Rijntunnel is in de nalevings-berekeningen over het kalenderjaar 2019, onverwacht een overschrijding van het geluidproductieplafond geconstateerd op 24 referentiepunten. Daarnaast is bij 13 referentiepunten sprake van een dreigende overschrijding.

Bovengenoemde overschrijding werd in de nalevingsverslagen van de voorgaande kalenderjaren niet door een dreigende overschrijding voorafgegaan, omdat door verschillende oorzaken de geluidruimte niet juist kon worden berekend. De overschrijding is nu voor het eerst zichtbaar geworden nadat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht uit 2016 in juli 2019 is vernietigd en daarna uit het geluidregister is verwijderd. In de nalevingsverslagen 2018 en 2017 kon hier geen betrouwbare berekening van de geluidruimte worden gemaakt juist omdat het Tracébesluit Ring Utrecht in het geluidregister was opgenomen. In het daar aan voorafgaande nalevingsverslag 2016 bleek sprake te zijn van een fout in het geluidregister ter hoogte van de aansluiting Papendorp.

De aansluiting A2 Papendorp is gerealiseerd na 1 juli 2012, te weten de datum van de inwerkingtreding van hoofdstuk 11 Wet milieubeheer, op grond van een gemeentelijk bestemmingsplan dat vóór 1 juli 2012 is vastgesteld. In 2017 bleek dat deze aansluiting niet in het geluidregister en dus ook niet in het GPP was opgenomen. Dit terwijl er in de nalevingsberekeningen wel rekening mee werd gehouden. In alle nalevingsverslagen van 2016 en ouder is dus een onjuiste vergelijking gemaakt. Dit leidde in het nalevingsverslag 2016 tot een onterechte overschrijding van het GPP. Door middel van een ambtshalve wijziging van het GPP is in december 2017 de aansluiting Papendorp alsnog in het geluidregister opgenomen.

In januari 2017 is het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht in het geluidregister en in de GPP’s opgenomen. Het traject A2 Oudenrijn-Leidsche Rijntunnel maakt geen deel uit van het project A27/A12 Ring Utrecht, maar langs dit traject was wel sprake van een zogeheten uitstralingseffect. De GPP’s langs de A2 zijn namelijk verlaagd ten gevolge van de geluidmaatregelen die het project Ring Utrecht treft langs de A12. Op grond van de toenmalige regelgeving is daarbij de nieuwe projectsituatie, inclusief de nieuw vastgestelde GPP’s, in het geluidregister opgenomen. Daarmee moesten de nieuwe GPP’s worden nageleefd. Omdat nog niet met de uitvoering is begonnen, wijkt de werkelijke situatie sterk af van de situatie die in het geluidregister is opgenomen. Daardoor werden grote verschillen berekend tussen de werkelijke geluidproductie in het betreffende jaar en het geldende GPP. De berekende geluidruimte gaf geen goed beeld van de werkelijke ontwikkeling van de geluidruimte. In de nalevingsverslagen zijn de betreffende referentiepunten lichtblauw weergegeven met als aanduiding dat “geen betrouwbare berekening van de geluidruimte mogelijk was”.

Nadat in juli 2019 het Tracébesluit door de Raad van State werd vernietigd, zijn hier de brongegevens en de GPP’s van vóór de opname van het Tracébesluit Ring Utrecht weer teruggeplaatst. Daardoor gaf de nalevingsberekening 2019 nu wel een betrouwbaar beeld van de geluidruimte en bleek zelfs sprake van een overschrijding.

De overschrijding van het GPP kan worden opgelost met de aanleg van wegdektype tweelaags ZOAB-fijn. Uiterlijk in 2024 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de hoofdrijbanen, waarbij het tweelaags ZOAB-fijn wordt aangebracht.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzage (termijn is 4 februari 2021 verlopen)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 18 december 2020 en bijbehorende stukken

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 8 december 2020, inclusief bijlagen

Bezwaar (termijn is 4 februari 2021 verlopen)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister