Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gouda – Alphen (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van donderdag 22 december 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/306808, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 43 referentiepunten langs de spoorweg Gouda – Alphen aan den Rijn, in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2016. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 2,9 dB.

Van deze beschikking is op vrijdag 23 december 2016 mededeling gedaan in de Staatscourant en op woensdag 4 januari 2017 in de lokale huis-aan-huisbladen “De Goudse Post” (gemeente Gouda) en “Hart van Holland” (gemeente Waddinxveen).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Tot dienstregelingsjaar 2016 werd standaard SGM-2 materieel ingezet, maar NS-reizigers (verder: NS) heeft besloten dat dit materieel vanwege veiligheid niet meer in de periode september 2016 tot en met februari 2017 ingezet kan worden. Dit type treinen heeft namelijk een onacceptabel hoge kans op doorglijden. Daarom wordt tussen Gouda en Alphen aan den Rijn tijdelijk SLT6-materieel ingezet. Dit is geen lawaaiiger materieel, maar het heeft wel een andere samenstelling dan het SGM-2 materieel. Deze andere samenstelling (6 in plaats van 2 wagens) leidt lokaal tot overschrijdingen van het geluidproductieplafond.

De geluidproductieplafonds worden niet op de gehele lijn overschreden. Op diverse locaties is de bovenbouw van het spoor namelijk vernieuwd en vervangen door een stiller type, waardoor extra geluidruimte is ontstaan. Vanaf dienstregeling 2017 wordt FLIRT-materieel ingezet dat stiller is. De overschrijding van de geluidproductieplafonds wordt daarmee op alle referentiepunten opgeheven.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:

ter hoogte van Boskoop
Boskoop
ter hoogte van Wadinxveen noord
Waddinxveen noord
ter hoogte van Wadinxveen midden
Waddinxveen midden
ter hoogte van Wadinxveen zuid
Waddinxveen zuid

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage en de aanvraag van ProRail kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 22 december 2016

Aanvraag ProRail d.d. 19 december 2016

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.