Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

HSL-Zuid Barendrecht (spoor)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 28 augustus 2017 (kenmerk: IenM/BSK-2017/205499), met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, aan ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 76 referentiepunten langs de HSL-Zuid, ter hoogte van Barendrecht.

Van deze beschikking is op woensdag 30 augustus 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en in de lokale huis-aan-huisbladen “De Kombinatie” (in de gemeente Zwijndrecht) en “Het Kompas” (in de gemeente Binnenmaas).

Aanleiding en beknopte samenvatting
ProRail heeft voor de dienstregeling 2017 extra capaciteitsaanvragen van NS op de HSL gekregen om de verbinding Den Haag – Eindhoven via de HSL te rijden, naar aanleiding van het verzoek hiertoe van de Tweede Kamer aan NS. ProRail heeft geconstateerd dat ten gevolge van deze aangepaste dienstregeling een overschrijding van een aantal geluidproductieplafonds is ontstaan ter hoogte van de aftakking van de HSL van het conventionele spoor onder Barendrecht.

Deze overschrijding is tevens het gevolg van de specifieke situatie op de HSL. Gebleken is namelijk dat het intercitymaterieel dat over het akoestisch geslepen Rheda-spoor op de HSL rijdt, een hogere geluidsemissie heeft ten opzichte van de geluidsemissie van deze treinen op normaal spoor in ballastbed, waarop de akoestische berekeningen ten behoeve van de hoogte van de geluidproductieplafonds zijn gebaseerd. De Staatssecretaris bereidt op dit moment ambtshalve een besluit voor waarin de brongegevens en geluidproductieplafonds worden aangepast en waarmee de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds worden weggenomen. Deze besluitvorming wordt naar verwachting in 2018 afgerond.

Omdat hier sprake is van een tijdelijke bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer is derhalve een tijdelijke ontheffing van naleving van de geluidproductieplafonds op een klein deel van de HSL bij Barendrecht aan ProRail verleend.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 2,2 dB.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
weergave 1

weergave 2

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 28 augustus 2017

Aanvraag ProRail d.d. 10 augustus 2017

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager (datum besluit) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.